oRB: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

PAP
Data: 2023-06-13

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-13
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Aplisens S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 13 czerwca 2023 r. od Pana Mirosława Dawidonisa "Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji spółki notowanej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie" o następującej treści:

Informuję, że po kolejnym ostatnim umorzeniu 551 002 akcji spółki APLISENS S.A. i na skutek rejestracji ostatniej zmiany statutu spółki postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 7.06.2023 r. nastąpiła dopiero zmiana _zwiększenie_ mojego procentowego udziału akcji o co najmniej 2% tj. o 2,40% w kapitale zakładowym spółki oraz liczby głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

W poprzednim zawiadomieniu złożonym w dniu 03.09.2014 r. informowałem o posiadaniu 1 480 000 akcji na ogólną liczbę 13 469 524 akcji co stanowiło 10,99%. Obecnie posiadam 1 465 500 akcji na ogólną liczbę 10 948 537 akcji, co stanowi 13,39% w ogólnej liczbie akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Równocześnie informuję, że przedstawiona zmiana nastąpiła głównie z powodu kolejnych umorzeń akcji w tym okresie czasu na wniosek spółki APLISENS S.A.

Nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje APLISENS S.A. Nie istnieją również osoby trzecie, z którymi miałbym zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki APLISENS S.A.

Informacja o rejestracji w KRS została opublikowana 12.06.2023 r .

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-13 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2023-06-13
Rok biezacy 2023
Numer 21
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.