oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 31 stycznia 2023 roku wraz z projektami uchwał

PAP
Data: 2023-01-04

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
 • Projekty_uchwal_NWZ_APLISENS_31.01.2023.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Regulamin_Programu_Motywacyjnego_na_lata_2023-2025.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Statut_APLISENS_S.A._NWZ_projekt_31.01.2023.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_APLISENS_projekt_31.01.2023.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Regulamin_Rady_Nadzorczej_APLISENS_projekt_31.01.2023.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2023
  Data sporządzenia: 2023-01-04
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 31 stycznia 2023 roku wraz z projektami uchwał
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402_1_ oraz 402_2_ Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 stycznia 2023 roku na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7 w Warszawie _"Zgromadzenie", "NWZ"_.

  Porządek obrad Zgromadzenia:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2023 - 2025.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego tego regulaminu.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej APLISENS S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego tego regulaminu.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Sekretarza Komitetu Audytu.
  14. Zamknięcie obrad.

  Zarząd Spółki zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:

  1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 15 stycznia 2023 r.
  2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli nie później niż w dniu 16 stycznia 2023 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej _adres poczty elektronicznej: wza@aplisens.pl_ projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  6. W trakcie trwania Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany do udzielenia informacji w zakresie wynikającym z art. 428 Kodeksu spółek handlowych.
  7. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  8. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem: https://www.aplisens.com.pl/pelnomocnictwa.html
  Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia.
  9. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz, który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych, z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.
  a. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać dokładne oznaczenie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej
  https://www.aplisens.com.pl/pelnomocnictwa.html
  b. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis _wydruk_ pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i pełnomocnika _w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z właściwych rejestrów_;
  c. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa wtedy Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza;
  d. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
  e. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
  f. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
  g. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
  h. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
  10. Zwołujący Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w tym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej możliwości wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu na tym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  11. Regulamin Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
  12. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki https://www.aplisens.com.pl/materialy-walne.html.
  13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Morelowej 7, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia tj. w dniach 26, 27 i 30 stycznia 2023 roku.
  14. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.aplisens.com.pl/zwolanie-wz.html.
  W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje:

  1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 stycznia 2023 r.;
  2. Projekt załącznika do Uchwały nr 4 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025
  3. Projekt załącznika do Uchwały nr 8 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Statut APLISENS S.A.
  4. Projekt załącznika do Uchwały nr 9 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Regulamin Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
  5. Projekt załącznika do Uchwały nr 10 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Regulamin Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
  Załączniki
  Plik Opis
  Projekty_uchwal_NWZ_APLISENS_31.01.2023.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 stycznia 2023 r
  Regulamin_Programu_Motywacyjnego_na_lata_2023-2025.pdf Projekt załącznika do Uchwały nr 4 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025
  Statut_APLISENS_S.A._NWZ_projekt_31.01.2023.pdf Projekt załącznika do Uchwały nr 8 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Statut APLISENS S.A.
  Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_APLISENS_projekt_31.01.2023.pdf Projekt załącznika do Uchwały nr 9 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Regulamin Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
  Regulamin_Rady_Nadzorczej_APLISENS_projekt_31.01.2023.pdf Projekt załącznika do Uchwały nr 10 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Regulamin Rady Nadzorczej APLISENS S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2023-01-04 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 31 stycznia 2023 roku wraz z projektami uchwał
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2023-01-04
  Rok biezacy 2023
  Numer 2
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.