oRB: Określenie liczby członków i powołanie Zarządu szóstej kadencji

PAP
Data: 2023-05-24

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-24
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Określenie liczby członków i powołanie Zarządu szóstej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
APLISENS S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 23 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Adama Żurawskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu APLISENS S.A. na szóstą 3-letnią kadencję i ustaliła, iż Zarząd Spółki szóstej kadencji będzie działał w składzie jednoosobowym.

Pan Adam Żurawski pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 lutego 1997 r. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem mechanikiem. Poza pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Pan Adam Żurawski pełni funkcję Prokurenta w spółce APLISENS GmbH z siedzibą w Heusenstamm należącej do Grupy Kapitałowej APLISENS.

Pan Adam Żurawski zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując w latach 1986 - 1992 w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów "PIAP" Oddział Badań i Rozwoju Aparatury Pomiarowej w Warszawie _przekształcony w 1990 z Ośrodka Badawczo Rozwojowego MERA PNEFAL_ na stanowisku: referent ds. technicznych, konstruktor, konstruktor - asystent, specjalista konstruktor, kierownik pracowni.
Spółki, w których Pan Adam Żurawski był wspólnikiem lub pełnił funkcje w organach zarządzających lub nadzorujących:
1992 - 1997 - wspólnik w APLISENS s.c.,
1997 - 2008 - wspólnik APLISENS - Produkcja Przetworników Ciśnienia i Aparatury Pomiarowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a następnie od dnia zmiany formy prawnej spółki _1 kwietnia 2008 r._ do dziś - akcjonariusz APLISENS S.A.,
2005 - 2006 - członek Rady Nadzorczej Invac - Intervac S.A.,
2004 - 2009 - Prezes Zarządu - OSK Produkcja Urządzeń i Części ze Stali Kwasoodpornej Sp. z o.o. w którym Emitent posiadał 100% udziałów spółki. W 2009 roku spółka OSK Produkcja Urządzeń i Części ze Stali Kwasoodpornej Sp. z o.o. została przejęta przez Emitenta,
2008 - 2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Controlmatica - spółki należącej do Grupy Kapitałowej Emitenta, która w 2012 roku została przejęta przez Emitenta,
2019 - członek Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów "PIAP".

Pan Adam Żurawski nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Żurawski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-24 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Określenie liczby członków i powołanie Zarządu szóstej kadencji
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2023-05-24
Rok biezacy 2023
Numer 18
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.