oRB: Zawarcie umowy w celu nabycia udziałów spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej

PAP
Data: 2023-04-04

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-04
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Zawarcie umowy w celu nabycia udziałów spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 4 marca 2023 r. zawarł "Umowę o prowadzenie procesu przejęcia spółki" z dotychczasowym jedynym wspólnikiem _"Wspólnik"_ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży aparatury kontrolno-pomiarowej, której celem jest doprowadzenie do przejęcia kontroli nad tą spółką przez Emitenta w taki sposób, że stanie się on właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki _"Umowa"_.

Emitent złożył Wspólnikowi niewiążącą ofertę zakupu udziałów na kwotę 12 mln zł, przy czym ostateczna decyzja odnośnie zakupu udziałów oraz wysokości ceny wiążącej wymaga przeprowadzenia badania spółki w obszarze prawnym, finansowym oraz technicznym. Wspólnik udzielił Emitentowi wyłączności na przeprowadzenie procesu badania due dilligence oraz na negocjacje. Zawarcie umowy sprzedaży udziałów i przejęcie kontroli nad spółką planowane jest na maj bieżącego roku.

Nabywany podmiot to firma o charakterze produkcyjno-handlowym, specjalizująca się w produkcji czujników, przetworników, mierników, regulatorów i rejestratorów oraz będąca dystrybutorem innych firm, w szczególności w zakresie obudów i złącz. Jego średnioroczne przychody ze sprzedaży za lata 2020-2022 wyniosły 11,6 mln zł, a średnioroczny zysk netto w tym okresie wyniósł 2,2 mln zł.

Akwizycje producentów aparatury kontrolno-pomiarowej rozszerzające ofertę Grupy APLISENS są jednym z elementów Strategii Grupy APLISENS na lata 2023 - 2025, o przyjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2023 z dnia 22 marca 2023 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-04 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Zawarcie umowy w celu nabycia udziałów spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2023-04-04
Rok biezacy 2023
Numer 12
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.