oRB: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok

PAP
Data: 2022-04-26

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-26
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia wypracowanego zysku netto za 2021 rok w kwocie 15.912.722,34 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z następującym podziałem:

a_ w kwocie 9.012.998,94 zł _56,64% zysku netto za rok 2021_ na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b_ w kwocie 6.899.723,40 zł _43,36% zysku netto za rok 2021_ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,60 zł na jedną akcję _liczba akcji Spółki brana pod uwagę przy wyliczeniu wysokości dywidendy na jedną akcję jest równa 11 499 539, tj. nie obejmuje 369 634 akcji własnych Spółki skupionych celem umorzenia na podstawie uchwały nr 19a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2021 r._.

W ocenie Zarządu, obecna sytuacja finansowa Spółki, po uwzględnieniu występujących ryzyk oraz planów na najbliższe kwartały, pozwala na realizację polityki dywidendowej za rok 2021 na poziomie 43,4% zysku netto Spółki.

Rekomendacja Zarządu będzie podlegała ocenie Rady Nadzorczej Spółki, a ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-26 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2022-04-26
Rok biezacy 2022
Numer 8
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.