oRB: Informacja o poziomie zagrożonych należności w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą oraz o udziale rynków wschodnich w przychodach Emitenta za rok 2021

PAP
Data: 2022-03-03

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-03-03
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Informacja o poziomie zagrożonych należności w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą oraz o udziale rynków wschodnich w przychodach Emitenta za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka", "Emitent"_, w związku wybuchem zbrojnego konfliktu za wschodnią granicą kraju, przeanalizował stan należności od podmiotu logistycznego M-System Mateusz Brzostek, odpowiedzialnego za sprzedaż wyrobów Emitenta na rynki wschodnie, obejmujące w szczególności Rosję, Białoruś i Ukrainę, na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Z analizy wynika, że zagrożona jest spłata należności dotyczących bieżącego roku obrotowego w kwocie ok. 2 mln zł _nie występują niespłacone należności dotyczące roku 2021_. Możliwy odpis aktualizujący należności, w kwocie nie przekraczającej ww. wartości, będzie obciążał wynik finansowy Spółki w 2022 roku.

Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że w roku 2021 przychody z rynków wschodnich stanowiły ok. 16% ogółu przychodów APLISENS S.A. _w roku 2020 - 18,5%_, oraz ok. 30% ogółu skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej APLISENS _w roku 2020 - 35,7%_. Załamanie rynków wschodnich, w związku z rosyjskimi działaniami zbrojnymi oraz nakładanymi sankcjami ekonomicznymi, może spowodować utratę przychodów Spółki i Grupy Kapitałowej w 2022 roku. Na moment publikacji niniejszego raportu trudno jest jednak wiarygodnie oszacować skalę tego spadku.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu wskazanej sytuacji na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej APLISENS zostaną przedstawione w raporcie okresowym za 2021 rok oraz w kwartalnych i śródrocznych raportach okresowych za 2022 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-03 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Informacja o poziomie zagrożonych należności w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą oraz o udziale rynków wschodnich w przychodach Emitenta za rok 2021
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2022-03-03
Rok biezacy 2022
Numer 6
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.