oRB: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

PAP
Data: 2022-02-23

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-02-23
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Aplisens S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 23 lutego 2022 r. zawiadomienia od Pana Janusza Szewczyka o następującej treści:

"W związku z wymogiem określonym w art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
_Ustawa o ofercie_ zawiadamiam, iż w wyniku realizacji na moim rachunku papierów wartościowych dyspozycji
wynikających z aktu poświadczenie dziedziczenia oraz z umowy darowizny, nastąpiło zmniejszenie posiadanego
przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce APLISENS S.A. Jednocześnie stan mojego posiadania łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie, nie uległ zmianie.

Przed dokonaniem zmiany na rachunku papierów wartościowych posiadałem 1 571 361 akcji APLISENS S.A., co stanowiło 13,24% kapitału zakładowego tej Spółki i uprawniało do wykonywania 1 571 361 głosów na walnym
zgromadzeniu tej Spółki, co stanowiło 13,24% ogólnej liczby głosów w APLISENS S.A.

Po realizacji dyspozycji, na dzień 17 lutego 2022 r. posiadam 1 200 521 akcji APLISENS S.A., co stanowi 10,11%
kapitału zakładowego tej Spółki i uprawnia do wykonywania 1 200 521 głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki, co stanowi 10,11% ogólnej liczby głosów w APLISENS S.A. Jednocześnie, wraz z osobą z którą łączy mnie
domniemane porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie,
posiadamy łącznie 1 571 361 akcji APLISENS S.A., co stanowi 13,24% kapitału zakładowego tej Spółki i uprawnia do wykonywania 1 571 361 głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki, co stanowi 13,24% ogólnej liczby głosów w APLISENS S.A.

Przed dokonaniem zmiany wymieniona osoba nie posiadała akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne od nas, posiadające akcje APLISENS S.A.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c, tj. osoby trzecie, z którymi zawarlibyśmy umowę,
której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w APLISENS S.A.
Nie jesteśmy posiadaczami instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 lub 8 Ustawy o ofercie, stąd łączna suma liczby głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie jest równa liczbie głosów wskazanych powyżej."

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-23 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2022-02-23
Rok biezacy 2022
Numer 5
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.