oRB: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki

PAP
Data: 2022-07-25

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-25
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ przekazuje niniejszym treść zawiadomienia Spółki z dnia 25 lipca 2022 r. sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej [...] w związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych:

"W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"ustawa o ofercie publicznej"_, niniejszym zawiadamiam w imieniu APLISENS S.A. _"Spółka"_ o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału Spółki w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w wyniku rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, która została dokonana w dniu 22 lipca 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło w związku z umorzeniem 369.634 akcji Spółki, z których przysługiwało 369.634 głosów, na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie umorzenia akcji własnych.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych, Spółka posiadała 1.198.051 akcji własnych, które stanowiły 10,09% jej kapitału zakładowego i dawały 1.198.051 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych, Spółka posiada 828.417 akcji własnych, które stanowią 7,2% jej kapitału zakładowego i dają 828.417 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy - Spółka nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie publicznej, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 ustawy o ofercie publicznej, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
828.417 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,2% ogólnej liczby głosów w Spółce."

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-25 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2022-07-25
Rok biezacy 2022
Numer 21
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.