oRB-W: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

PAP
Data: 2022-07-22

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APLISENS_Zalacznik_do_uchwaly_nr_29_ZWZ_21.06.2022-Statut.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 20 / 2022
  Data sporządzenia: 2022-07-22
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Rejestracja zmiany Statutu Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Aplisens S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 22 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego _"Sąd"_ dokonał rejestracji zmiany §5 Statutu Spółki w zakresie przyjętym uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aplisens S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego.

  Zmiana Statutu Spółki w zakresie kapitału zakładowego nastąpiła w związku z umorzeniem 369 634 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, z których przysługiwało 369 634 głosów, na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
  Po rejestracji zmiany kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 299 907,80 zł i dzieli się na 11 499 539 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, z których przysługuje prawo do 11 499 539 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
  7 806 141 akcji zwykłych serii A,
  2 500 000 akcji zwykłych serii B,
  207 595 akcji zwykłych serii C,
  98 188 akcji zwykłych serii D,
  210 232 akcji zwykłych serii E,
  220 714 akcji zwykłych serii F,
  232 795 akcji zwykłych serii G,
  223 874 akcji zwykłych serii H.

  Obecne brzmienie § 5 Statutu Spółki:
  "§ 5
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.299.907,80 zł _dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedem złotych 80/100_.
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 11.499.539 _jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ każda." Poprzednie brzmienie § 5 Statutu Spółki:
  "§ 5
  1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.373.834,60 zł _dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 60/100_.
  2.Kapitał zakładowy dzieli się na 11.869.173 _jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy_ akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ każda."W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aplisens S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku, uwzględniający ww. zmianę.
  Załączniki
  Plik Opis
  APLISENS_Zalacznik_do_uchwaly_nr_29_ZWZ_21.06.2022-Statut.pdf Zalacznik_do_uchwaly_nr_29_ZWZ_21.06.2022-Statut_APLISENS_S.A

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2022-07-22 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Rejestracja zmiany Statutu Spółki
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2022-07-22
  Rok biezacy 2022
  Numer 20
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.