oRB: Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia ofert sprzedaży złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie z dnia 22 czerwca 2022 r.

PAP
Data: 2022-07-15

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-15
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia ofert sprzedaży złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie z dnia 22 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 15 lipca 2022 r. Spółka nabyła 828.417 akcji zwykłych na okaziciela APLISENS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda, które stanowią 6,98% kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiadają 828.417 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,98% ogólnej liczby głosów w Spółce _"Nabyte Akcje", "Akcje"_.

Cena zakupu wynosiła 14,40 zł za jedną Akcję tj. łącznie za wszystkie Nabyte Akcje cena zakupu wyniosła 11.929.204,80 zł.

Celem zakupu Nabytych Akcji jest ich umorzenie lub zaoferowanie do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za rok 2021.

Nabycie Akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Noble Securities S.A. w następstwie rozliczenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A. ogłoszonego przez Spółkę w dniu 22 czerwca 2022 r. _"Zaproszenie"_. Treść Zaproszenia została opublikowana raportem bieżącym nr 16/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. oraz na stronach internetowych Spółki i domu maklerskiego pośredniczącego w przeprowadzeniu oferty. Oferta przeprowadzona została na podstawie art. 362 oraz 393 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego oraz zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu. O podjęciu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.

Łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenia wyniosła 994.971. Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży przekroczyła łączną liczbę akcji, którą Spółka zamierzała nabyć na podstawie Zaproszenia _tj. 828.417 akcji_, liczba akcji nabytych od poszczególnych akcjonariuszy została obliczona przy zastosowaniu zasad redukcji opisanych w punkcie XII Zaproszenia. Średnia stopa redukcji wyniosła 16,7%.

Przed nabyciem Akcji Spółka posiadała 369.634 akcje własne stanowiące 3,11% jej kapitału zakładowego. Po rozliczeniu oferty w dniu 15 lipca 2022 r. Spółka posiada 1.198.051 akcji własnych, które stanowią 10,09% kapitału zakładowego i odpowiadają 1.198.051 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,09% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z prawem Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-15 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia ofert sprzedaży złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie z dnia 22 czerwca 2022 r.
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2022-07-15
Rok biezacy 2022
Numer 18
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.