oRB-W: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A.

PAP
Data: 2022-06-22

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy_akcji_spolki_APLISENS_z_Zalacznikami_podpis.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 16 / 2022
  Data sporządzenia: 2022-06-22
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje o podjęciu w dniu 22 czerwca 2022 r. uchwały w sprawie realizacji skupu akcji własnych w wykonaniu uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
  Pełna treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych APLISENS S.A. _"Zaproszenie"_ stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Zaproszenie zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki _https://aplisens.pl/raporty-biezace.html ; https://aplisens.pl/kalendarium-inwestora.html _ oraz domu maklerskiego pośredniczącego w przeprowadzeniu oferty _https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/skup-akcji_.

  1. Przedmiotem Zaproszenia są akcje zwykłe na okaziciela wyemitowane przez APLISENS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oznaczone kodem ISIN PLAPLS000016, w pełni pokryte oraz wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich _"Akcje"_.
  2. Podmiotem zamierzającym nabywać Akcje na zasadach określonych w Zaproszeniu jest Spółka, która będzie działać w imieniu własnym i na swoją rzecz.
  3. Zaproszenie zostanie skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki i dotyczy nabywania przez Spółkę Akcji w łącznej liczbie nie większej niż 828.417 _słownie: osiemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemnaście_
  4. Cena zakupu Akcji przez Spółkę wynosi 14,40 zł za jedną Akcję.
  5. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu oferty i zawarciu transakcji jest: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa.
  6. Harmonogram skupu Akcji przedstawia się następująco:
  Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży Akcji - 24.06.2022 r.
  Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży Akcji - 08.07.2022 r.
  Przewidywany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji - 15.07.2022 r.
  7. Akcjonariusze w odpowiedzi na Zaproszenie będą mogli składać oferty sprzedaży Akcji zgodnie z formą i na zasadach przewidzianych w treści Zaproszenia, w tym m.in. w Punktach Obsługi Klienta Noble Securities S.A. lub drogą korespondencyjną.
  8. W przypadku, w którym liczba Akcji wynikająca z prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż maksymalna liczba Akcji, którą zamierza nabyć Spółka w ramach Zaproszenia, Oferty Sprzedaży złożone przez Akcjonariuszy będą podlegać proporcjonalnej redukcji. W takim wypadku liczba Akcji wynikająca z Ofert Sprzedaży będzie zaokrąglana w dół, do liczby całkowitej. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe liczby Akcji, Akcje te będą nabywane kolejno, po jednej, począwszy od Ofert Sprzedaży opiewających na największą liczbę Akcji do Ofert Sprzedaży opiewających na najmniejszą liczbę Akcji, aż do całkowitego przydzielenia Spółce Akcji. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu powyższych czynności pozostaną Akcje, które nie zostały nabyte przez Spółkę, Akcje te zostaną nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy w drodze losowania, aż do całkowitego przydzielenia Spółce Akcji. Ułamkowe części Akcji nie będą nabywane.
  9. W przypadku odwołania Zaproszenia lub zmiany terminów dotyczących Zaproszenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej poprzez opublikowanie na stronie internetowej Spółki _https://www.aplisens.pl_ i Noble Securities S.A. _www.noblesecurities.pl_.

  Zastrzeżenie prawne:
  Zaproszenie nie stanowi wezwania dobrowolnego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej, o którym mowa w art. 72a Ustawy o ofercie publicznej, ani wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych Ustawy o ofercie publicznej. Zaproszenie nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków nabywania akcji własnych przez Spółkę. Żadne z postanowień Zaproszenia nie stanowi również jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza skorzystać z Zaproszenia. Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy_akcji_spolki_APLISENS_z_Zalacznikami_podpis.pdf Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2022-06-22 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2022-06-22
  Rok biezacy 2022
  Numer 16
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.