oRB: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 r.

PAP
Data: 2021-05-04

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 4 maja 2021 r. podjął uchwałę o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia wypracowanego zysku netto za 2020 rok w kwocie 13.731.867,30 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z następującym podziałem:

a_ w kwocie 8.984.198,10 zł _65,43% zysku netto za rok 2020_ na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b_ w kwocie 4.747.669,20 zł _34,57% zysku netto za rok 2020_ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,40 zł na jedną akcję.

W ocenie Zarządu, po przeanalizowaniu obecnej sytuacji finansowej Spółki, występujących ryzyk oraz planów na najbliższe kwartały, realizacja polityki dywidendowej za rok 2020 na poziomie 35% zysku netto jest zasadna i nie zagraża dalszej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS.

Rekomendacja Zarządu będzie podlegała ocenie Rady Nadzorczej, a ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 r.
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2021-05-04
Rok biezacy 2021
Numer 7
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.