oRB: Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych APLISENS z dnia 17 września 2021 r.

PAP
Data: 2021-10-08

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-08
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych APLISENS z dnia 17 września 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 8 października 2021 r. Spółka nabyła 634.666 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela APLISENS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda, które stanowią 5,35% kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiadają 634.666 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,35% ogólnej liczby głosów w Spółce _"Nabyte Akcje", "Akcje"_.

Cena zakupu wynosiła 14,40 zł za jedną Akcję tj. łącznie za wszystkie Nabyte Akcje cena zakupu wyniosła 9.139.190 zł.

Celem zakupu Nabytych Akcji jest ich umorzenie lub zaoferowanie do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego.

Nabycie Akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Noble Securities S.A. w następstwie rozliczenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A. ogłoszonego przez Spółkę w dniu 17 września 2021 r. _"Zaproszenie"_. Spółka informowała o ogłoszeniu Zaproszenia raportem bieżącym nr 14/2021 z dnia 17 września 2021 r. Oferta przeprowadzona została na podstawie art. 362 oraz 393 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z uchwałą nr 19a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia w ramach realizacji programu motywacyjnego. O podjęciu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Zaproszenia wyniosła 634.666 akcje. Zaproszenie zostało skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki i dotyczyło nabywania przez Spółkę Akcji w łącznej liczbie nie większej niż 817.288.

Przed nabyciem Akcji Spółka nie posiadała akcji własnych. Po rozliczeniu oferty w dniu 8 października 2021 r. Spółka posiada 634.666 akcji własnych, które stanowią 5,35% kapitału zakładowego, odpowiadających 634.666 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,35% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z prawem Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-08 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych APLISENS z dnia 17 września 2021 r.
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2021-10-08
Rok biezacy 2021
Numer 18
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.