oRB: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS S.A.

PAP
Data: 2020-05-07

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-07
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS S.A.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Aplisens S.A. _"Spółka"_ informuje o otrzymaniu w dniu 7 maja 2020 r. od Pana Adama Żurawskiego - Prezesa Zarządu Spółki zawiadomienia o następującej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie"_ zawiadamiam o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Aplisens S.A. _"Spółka"_.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana udziału wynika z ustania z dniem 30 kwietnia 2020 r. możliwości uznawania, iż występuje porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 z osobą, z którą domniemane porozumienie było wykazywane, ostatnio w zawiadomieniu z dnia 30 stycznia 2018 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału posiadałem bezpośrednio 2.376.613 akcji Spółki, które stanowiły 18,87% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 2.376.613 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,87% udziału w ogólnej liczbie głosów, a łącznie z osobą, z którą łączyło mnie domniemane porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie, 2.801.954 akcji Spółki, które stanowiły 22,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 2.801.954 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 22,25% udziału w ogólnej liczbie głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia posiadam bezpośrednio 2.376.613 akcji Spółki reprezentujących 18,87% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.376.613 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 18,87% udziału w ogólnej liczbie głosów. Nie występuje porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie istnieją podmioty ode mnie zależne posiadające akcji Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Łączna suma wynosi: 2.376.613 głosów stanowiących 18,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.".

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-07 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS S.A.
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2020-05-07
Rok biezacy 2020
Numer 10
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.