oR:

PAP
Data: 2020-03-19

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
 • APLISENS_JSF_31.12.2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_do_akcjonariuszy.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania__APLISENS_v2_MK_.DOCX.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_APLISENS_S.A._w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdan_finansowych.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Informacja_Zarzadu_APLISENS_S.A._nt._firmy_audytorskiej.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_RN_APLISENS_SA.PDF
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Ocena_przez_RN_APLISENS_SA_sprawozdan_za_2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2019
  _rok_
  _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2020-03-19
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2019 2018 2019 2018
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 78 530 73 883 18 255 17 315
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 14 711 15 596 3 420 3 655
  III. Zysk _strata_ brutto 15 234 15 888 3 541 3 724
  IV. Zysk _strata_ netto 13 016 13 304 3 026 3 118
  V. Suma dochodów calkowitych 13 016 13 304 3 026 3 118
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 489 21 308 5 460 4 994
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 306 -10 800 -2 396 -2 531
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 325 -6 131 -3 330 -1 437
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 142 4 377 -265 1 026
  X. Aktywa razem 162 889 163 991 38 250 38 137
  XI. Zobowiązania długoterminowe 667 623 157 145
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 080 5 800 958 1 349
  XIII. Kapitał własny 158 142 157 568 37 136 36 644
  XIV. Kapitał zakładowy 2 519 2 519 592 586
  XV. Liczba akcji średnioważona _w szt._ 12 375 358 12 474 044 12 375 358 12 474 044
  XVI. Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 12 375 358 12 474 044 12 375 358 12 474 044
  XVII. 1,05 1,07 0,24 0,25
  XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,05 1,07 0,24 0,25
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 12,78 12,63 3,00 2,94
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 12,78 12,63 3,00 2,94


  Wybrane dane finansowe w EUR zostały
  przedstawione zgodnie z par. 64 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z29
  marca 2018 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
  przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP
  obowiązującegona dzień bilansowy 31.12.2019 1EUR-4,2585 PLN oraz
  31.12.20181EUR-4,3000 PLN. Pozycje rachunku zysków i strat,
  sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
  pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią
  arytmetyczną kursówustalonych przez NBP obowiązujących na
  ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku 31.12.2019 1EUR-4,3018 PLN
  oraz 31.12.2018 1EUR-4,2669 PLN.  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  APLISENS_JSF_31.12.2019.pdf APLISENS S.A. sprawozdanie finansowe za rok 2019
  GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za rok 2019
  List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_do_akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu APLISENS S.A.
  JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania__APLISENS_v2_MK_.DOCX.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania APLISENS S.A. za rok 2019
  Oswiadczenie_Zarzadu_APLISENS_S.A._w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdan_finansowych.pdf Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych
  Informacja_Zarzadu_APLISENS_S.A._nt._firmy_audytorskiej.pdf Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej
  Oswiadczenie_RN_APLISENS_SA.PDF Oświadczenie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w sprawie komitetu audytu
  Ocena_przez_RN_APLISENS_SA_sprawozdan_za_2019.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań finansowych i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za 2019 rok

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-03-19 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-03-19 Grzegorz Grochalski Główny Księgowy Grzegorz Grochalski


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2020-03-19
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.