oRB-W: Oferta zakupu akcji

PAP
Data: 2019-09-17

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Oferta_zakupu_akcji_Aplisens_S.A._17.09.2019_RB.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 12 / 2019
  Data sporządzenia: 2019-09-17
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Oferta zakupu akcji
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje o podjęciu w dniu 17 września 2019 r. uchwały w sprawie realizacji skupu akcji własnych w wykonaniu uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego _art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 i art. 393 pkt 6 KSH_.

  Pełna treść Oferty Zakupu Akcji APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Morelowa 7 _"Oferta"_ stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Oferta zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki _http://aplisens.pl/kalendarium-inwestora.html_ i Alior Bank S.A. – Biura Maklerskiego _www.aliorbank.pl_

  W ramach Oferty Spółka oferuje Akcjonariuszom Spółki nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji APLISENS S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,20 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLAPLS000016 _"Akcje"_, w liczbie nie większej niż 913 250 co stanowi nie więcej niż 7,25% kapitału zakładowego Spółki.

  Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 12,00 zł za jedną Akcję.

  Maksymalna wartość akcji objętych Ofertą nie przekroczy 11 000 000 zł. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów Oferty, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego.

  Oferty sprzedaży akcji składane w odpowiedzi na Ofertę _"Oferty Sprzedaży"_ będą przyjmowane od 23 września do 7 października 2019 r. w wybranych placówkach Alior Bank S.A.

  Zawarcie i rozliczenie transakcji w ramach Oferty przewidywane jest na dzień 11 października 2019 r. Wszystkie Akcje nabyte w ramach Oferty zostaną opłacone gotówką. W przypadku gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie większa niż 913 250 Akcji _Próg Oferty_, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych Ofertami Sprzedaży. Ustalenie ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby Akcji objętych Ofertą Sprzedaży złożoną przez danego Akcjonariusza _w tym Ofertą Sprzedaży na więcej Akcji niż wynosi Próg Oferty_ przez stopę alokacji, będącą wynikiem dzielenia Progu Oferty przez łączną liczbę Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania, a następnie zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia _tj. Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy Progiem Oferty a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół Ofertami Sprzedaży_ Spółka nabędzie od tego Akcjonariusza, który złożył Ofertę Sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji, a w przypadku Ofert Sprzedaży opiewających na taką samą liczbę Akcji, od Akcjonariusza który złożył Ofertę Sprzedaży wcześniej.

  Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, ulica Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

  Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę można uzyskać w Placówkach Alior Banku wymienionych w Załączniku nr 1 do Oferty znajdującej się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego lub telefonicznie pod numerami telefonów 19 503 _z sieci Play: 12 19 503_ lub 12 370 7400.

  Zastrzeżenie prawne:

  Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 623 _. W szczególności, do Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny _tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1145_. Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki, oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.
  Załączniki
  Plik Opis
  Oferta_zakupu_akcji_Aplisens_S.A._17.09.2019_RB.pdf Oferta zakupu akcji APLISENS

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-09-17 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Oferta zakupu akcji
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2019-09-17
  Rok biezacy 2019
  Numer 12
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.