oRB: Ustalenie ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

PAP
Data: 2019-01-02

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-02
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Ustalenie ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 2 stycznia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny nabycia jednej akcji dla pracowników i członków Zarządu Spółki w ramach realizacji "Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2019 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A." stanowiącego załącznik do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2017 r., w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2017.
Cena nabycia została ustalona, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, na poziomie 4,24 zł _cztery złote i dwadzieścia cztery grosze_ za jedną akcję, to jest - zgodnie z postanowieniami ust. 12 pkt 2 wymienionego Programu Motywacyjnego - na poziomie stanowiącym 40% średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 4 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym akcje zostaną nabyte przez osobę uprawnioną, albo w którym osoba uprawniona złoży oświadczenie o nabyciu akcji _przy czym średnią cenę rynkową stanowi średnia arytmetyczna z kursów zamknięcia dla notowań akcji Spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A._.
Zarząd Spółki przypomina, że uchwałą nr 18 z dnia 5 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że Program Motywacyjny za rok 2017 zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu łącznie 255.079 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2018 r. i nie umorzonych przez Spółkę.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-02 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Ustalenie ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2019-01-02
Rok biezacy 2019
Numer 1
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.