oR:

PAP
Data: 2019-03-21

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
 • APLISENS_JSF_31.12.2018_ESPI.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2018_ESPI.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_Zarzadu_do_akcjonariuszy.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania__APLISENS.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sprawozdan_2018.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_RN_APLISENS_SA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Ocena_przez_RN_APLISENS_SA_sprawozdan_za_2018_r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2018
  _rok_
  _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2019-03-21
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2018 2017 2018 2017
  I. Przychody netto ze sprzedaży 73 883 74 246 17 315 17 491
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 15 596 15 855 3 655 3 735
  III. Zysk _strata_ brutto 15 888 15 848 3 724 3 734
  IV. Zysk _strata_ netto 13 304 19 263 3 118 4 538
  V. Suma dochodów calkowitych 13 304 19 263 3 118 4 538
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 308 17 046 4 994 4 016
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 800 -12 100 -2 531 -2 851
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 131 -14 952 -1 437 -3 523
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 4 377 -10 006 1 026 -2 357
  X. Aktywa razem 163 991 152 966 38 137 36 675
  XI. Zobowiązania długoterminowe 623 606 145 145
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 800 4 036 1 349 968
  XIII. XIII. Kapitał własny 157 568 148 324 36 644 35 562
  XIV. Kapitał zakładowy 2 519 2 626 586 630
  XV. Liczba akcji średnioważona _w szt._ 12 474 044 12 825 834 12 474 044 12 825 834
  XVI. Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 12 474 044 12 825 834 12 474 044 12 825 834
  XVII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,07 1,50 0,25 0,35
  XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,07 1,50 0,25 0,35
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 12,63 11,56 2,94 2,77
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 12,63 11,56 2,94 2,77


  Wybrane dane finansowe w EUR zostały
  przedstawione zgodnie z par. 64 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
  29 marca 2018 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
  przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego
  na dzień bilansowy 31.12.2018 1EUR-4,3000 PLN oraz 31.12.2017
  1EUR-4,1709 PLN. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z
  całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały
  przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
  ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
  danym roku 31.12.2018 1EUR-4,2669 PLN oraz 31.12.2017 1EUR-4,2447 PLN.  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  APLISENS_JSF_31.12.2018_ESPI.pdf APLISENS S.A. sprawozdanie finansowe za rok 2018
  GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2018_ESPI.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za rok 2018
  List_Prezesa_Zarzadu_do_akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu
  JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania__APLISENS.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania APLISENS S.A. za rok 2018
  Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sprawozdan_2018.pdf Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych
  Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej.pdf Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej
  Oswiadczenie_RN_APLISENS_SA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w sprawie komitetu audytu
  Ocena_przez_RN_APLISENS_SA_sprawozdan_za_2018_r..pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań finansowych i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za 2018 rok

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-03-21 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-03-21 Grzegorz Grochalski Główny Księgowy Grzegorz Grochalski


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2019-03-21
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.