oQSr:

PAP
Data: 2019-11-14

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APLISENS_raport_3Q2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2019
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie EUR
  data przekazania: 2019-11-14
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 87 682 76 797 20 350 18 055
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 14 541 14 333 3 375 3 370
  III. Zysk _strata_ brutto 14 819 14 455 3 439 3 398
  IV. Zysk _strata_ netto 12 187 11 915 2 829 2 801
  V. Suma dochodów całkowitych 12 589 11 192 2 922 2 631
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 434 17 356 4 278 4 080
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 960 -8 660 -1 847 -2 036
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 402 -6 228 -790 -1 464
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 7 072 2 468 1 641 580
  X. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,97 0,95 0,23 0,22
  XI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,97 0,95 0,23 0,22
  XII. Liczba akcji w szt. średnioważona 12 573 079 12 520 017 12 573 079 12 520 017
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2019 oraz 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
  XIII. Aktywa razem 187 023 174 457 42 762 40 571
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 385 1 489 317 346
  XV. 13 884 12 367 3 175 2 876
  XVI. Kapitał własny 171 754 160 601 39 271 37 349
  XVII. Kapitał zakładowy 2 519 2 519 576 586
  XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 13,66 12,87 3,12 2,99
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 13,66 12,87 3,12 2,99
  WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
  30.09.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2018
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 59 003 55 177 13 694 12 972
  XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 12 399 13 277 2 878 3 121
  XXII. Zysk _strata_ brutto 13 054 13 505 3 030 3 175
  XXIII. Zysk _strata_ netto 10 824 11 140 2 512 2 619
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 10 824 11 140 2 512 2 619
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 054 16 040 3 726 3 771
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 836 -8 681 -1 587 -2 041
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 325 -6 131 -772 -1 441
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 893 1 228 1 368 289
  XXIX. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,86 0,89 0,20 0,21
  XXX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,86 0,89 0,20 0,21
  XXXI. Liczba akcji w szt. średnioważona 12 573 079 12 520 017 12 573 079 12 520 017
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2019 oraz 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
  XXXII. Aktywa razem 171 790 163 991 39 279 38 137
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 625 623 143 145
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 883 5 800 1 116 1 349
  XXXV. Kapitał własny 166 282 157 568 38 019 36 644
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 519 2 519 576 586
  XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 13,23 12,63 3,02 2,94
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 13,23 12,63 3,02 2,94


  Wybrane pozycje skróconego skonsolidowanego
  i skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowejzaprezentowane
  w walucie EUR zostały przeliczone wg. ogłoszonego przez Narodowy Bank
  Polski średniego kursu EUR z dnia 30 września 2019 roku tj. 4,3736
  PLN/EUR oraz z dnia 31 grudnia 2018 roku tj. 4,3000 PLN/EUR dla danych
  porównawczych. Wybrane pozycje skróconego skonsolidowanego i skróconego
  jednostkowego rachunkuzysków i strat, sprawozdania z całkowitych
  dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych
  przeliczono na EUR wg ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu
  stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EUR obowiązujących
  na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 9 miesięcy zakończonych 30
  września 2019 roku tj. 4,3085 PLN/EUR oraz 30 września 2018 roku tj.
  4,2535 PLN/EUR.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  APLISENS_raport_3Q2019.pdf GK APLISENS raport kwartalny za okres 01.01-30.09.2019

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-11-14 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2019-11-14
  Rok biezacy 2019
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.