oQSr:

PAP
Data: 2019-05-16

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • GK_APLISENS_rozszerzony_skonoslidowany_raport_za_I_kwartal_2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2019
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 1 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSF
  w walucie
  data przekazania: 2019-05-16
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 26 542 23 133 6 176 5 536
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 805 3 935 1 118 942
  III. Zysk _strata_ brutto 4 845 4 077 1 127 976
  IV. Zysk _strata_ netto 4 006 3 308 932 792
  V. Suma dochodów całkowitych 4 452 3 115 1 036 746
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 126 5 681 495 1 360
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 476 -2 424 -1 507 -580
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 956 1 197 222 286
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -3 394 4 454 -790 1 066
  X. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,32 0,26 0,07 0,06
  XI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,32 0,26 0,07 0,06
  - Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2019 oraz 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
  XII. Aktywa razem 180 657 174 457 42 001 40 571
  XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 445 1 489 336 346
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 941 12 367 2 776 2 876
  XV. Kapitał własny 166 815 160 601 38 782 37 349
  XVI. 2 519 2 519 586 586
  XVII. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 13,31 12,87 3,09 2,99
  XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 13,31 12,87 3,09 2,99
  XIX. Liczba akcji w szt. średnioważona 12 533 182 12 474 044 12 533 182 12 474 044
  WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
  31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 18 985 16 808 4 417 4 023
  XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 353 3 703 1 013 886
  XXII. Zysk _strata_ brutto 4 374 3 820 1 018 914
  XXIII. Zysk _strata_ netto 3 613 3 099 841 742
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 3 613 3 099 841 742
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 684 4 608 392 1 103
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 476 -2 412 -1 507 -577
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 082 1 197 252 286
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 710 3 393 -863 812
  XXIX. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,29 0,25 0,07 0,06
  XXX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,29 0,25 0,07 0,06
  - Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2019 oraz 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
  XXXI. Aktywa razem 169 037 163 991 39 299 38 137
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe 619 623 144 145
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 602 5 800 1 302 1 349
  XXXIV. Kapitał własny 162 816 157 568 37 853 36 644
  XXXV. Kapitał zakładowy 2 519 2 519 586 586
  XXXVI. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 12,99 12,63 3,02 2,94
  XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 12,99 12,63 3,02 2,94
  XXXVIII. Liczba akcji w szt. średnioważona 12 533 182 12 474 044 12 533 182 12 474 044


  Wybrane dane finansowe za I kwartał 2019
  roku i I kwartał 2018 roku zostały przeliczone na EUR wg następujących
  zasad:-dane bilansowe wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień
  31.03.2019 roku tj. 4,3013 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2018 roku tj.
  4,3000 PLN/EUR.-dane rachunku zysków i strat, rachunku dochodów
  całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na
  EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez
  NBP na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego tj. za okres
  01.01.-31.03.2019- 4,2978PLN/EUR oraz za okres 01.01.-31.03.2018
  4,1784 PLN/EUR.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  GK_APLISENS_rozszerzony_skonoslidowany_raport_za_I_kwartal_2019.pdf GK APLISENS Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-05-16 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2019-05-16
  Rok biezacy 2019
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.