oPSr:

PAP
Data: 2019-08-22

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
 • GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_1H2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Skrocone_jedn_SF_MSSF_30_06_2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Skrocone_konso_SF_MSSF_30_06_2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • MSR_34_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego_21.08.2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • MSR_34_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_21.08.2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
  _rok_
  _zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za półrocze roku obrotowego 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2019-08-22
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
  I. WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018
  II. Przychody netto ze sprzedaży 55 723 48 753 12 995 11 500
  III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 9 337 8 797 2 177 2 075
  IV. Zysk _strata_ brutto 9 407 9 102 2 194 2 147
  V. Zysk _strata_ netto 7 703 7 494 1 796 1 768
  VI. Suma dochodów całkowitych 8 005 6 500 1 867 1 533
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 866 12 158 1 834 2 868
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 785 -6 587 -2 282 -1 554
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 930 1 197 217 282
  X. Przepływy pieniężne netto, razem -989 6 768 -231 1 596
  XI. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,61 0,60 0,14 0,14
  XII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,61 0,60 0,14 0,14
  XIII. Liczba średnioważona akcji w sztukach 12 563 105 12 557 765 12 563 105 12 557 765
  - Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2019 oraz 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
  XIV. Aktywa razem 183 435 174 457 43 141 40 571
  XV. Zobowiązania długoterminowe 1 418 1 489 333 346
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 15 868 12 367 3 732 2 876
  XVII. 166 149 160 601 39 075 37 349
  XVIII. Kapitał zakładowy 2 519 2 519 592 586
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 13,23 12,87 3,11 2,99
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 13,23 12,87 3,11 2,99
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży 38 112 35 085 8 888 8 276
  XXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 8 165 8 367 1 904 1 974
  XXIII. Zysk _strata_ brutto 8 173 8 688 1 906 2 049
  XXIV. Zysk _strata_ netto 6 684 7 163 1 559 1 690
  XXV. Suma dochodów całkowitych 6 684 7 163 1 559 1 690
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 651 11 643 1 551 2 746
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 243 -6 466 -2 156 -1 525
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 082 1 197 252 282
  XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 510 6 374 -352 1 503
  XXX. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,53 0,57 0,12 0,13
  XXXI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,53 0,57 0,12 0,13
  XXXII. Liczba średnioważona akcji w sztukach 12 563 105 12 557 765 12 563 105 12 557 765
  - Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2019 oraz 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
  XXXIII. Aktywa razem 171 127 163 991 40 246 38 137
  XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 627 623 147 145
  XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 020 5 800 2 121 1 349
  XXXVI. Kapitał własny 161 480 157 568 37 977 36 644
  XXXVII. Kapitał zakładowy 2 519 2 519 592 586
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 12,85 12,63 3,02 2,94
  XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 12,85 12,63 3,02 2,94  Wybrane dane finansowe zostały przedstawione zgodnie z par.64 ust.2
  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku. Pozycje
  skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone wg
  średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy
  30.06.2019 1 EUR=4,2520 zł oraz 31.12.2018 1EUR=4,3000 zł. Pozycje
  skróconego rachunku zysków i strat, skróconego sprawozdania z
  całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów
  pieniężnych zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią
  arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
  każdego miesiąca za półrocze danego roku za okres 01.01.-30.06.2019 1
  EUR-4,2880 zł oraz za okres 01.01.-30.06.2018 1 EUR-4,2395 zł.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_1H2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK APLISENS za IH2019
  Skrocone_jedn_SF_MSSF_30_06_2019.pdf APLISENS S.A. skrócone jed. sprawozdanie finansowe 30.06.2019
  Skrocone_konso_SF_MSSF_30_06_2019.pdf GK APLISENS skrócone skon. sprawozdanie finansowe 30.06.2019
  MSR_34_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego_21.08.2019.pdf Raport biegłego rewidenta spr. jednostkowe
  MSR_34_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_21.08.2019.pdf Raport biegłego rewidenta spr. skonsolidowane

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-08-22 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2019-08-22
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.