oRB: Informacja o zamiarze ujęcia w jednostkowym i skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym jednorazowego zdarzenia mającego wpływ na wynik netto za rok 2017

PAP
Data: 2018-03-01

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-01
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Informacja o zamiarze ujęcia w jednostkowym i skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym jednorazowego zdarzenia mającego wpływ na wynik netto za rok 2017
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 1 marca 2018 r. została podjęta decyzja o ujęciu w przygotowywanym przez Emitenta jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym APLISENS S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. rozpoznanego zdarzenia niepieniężnego o charakterze jednorazowym mającego wpływ na wynik finansowy netto w kwocie 5,2 mln zł.

Zarząd podjął decyzję o rozwiązaniu odpisu aktualizującego aktywo podatkowe, które utworzone zostało w związku z uzyskaniem pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego dochodu wypracowanego w zakładzie położonym na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomiu.

W 2014 roku Spółka zrealizowała inwestycję będąca przedmiotem "Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN" z dnia 19 października 2011 r. z późniejszymi zmianami _"Zezwolenie"_. W styczniu 2014 r. został oddany do użytku zakład produkcyjny w Radomiu. Zgodnie z Zezwoleniem na realizację inwestycji Spółka powinna m.in. ponieść nakłady inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż 29,7 mln zł. Kwota ta stanowi podstawę do wyceny pomocy publicznej i tym samym Spółka stała się beneficjentem pomocy publicznej w wysokości 30% poniesionych nakładów inwestycyjnych.
Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 12 na dzień 31 grudnia2014 r. Spółka utworzyła aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące pomocy publicznej w kwocie prawdopodobnej do wykorzystania w terminie obowiązywania przepisów o funkcjonowaniu stref ekonomicznych w wartości 30% poniesionych nakładów inwestycyjnych zdyskontowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. W związku z brakiem spełnienia zobowiązań wynikających z Zezwolenia, Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu w 2014 r. odpisu aktualizującego wartość aktywa utworzonego z tytułu pomocy publicznej w kwocie 90% wartości aktywa. W latach 2015-2016 w księgach APLISENS S.A. utrzymywany był odpis aktualizujący aktywo podatkowe w wysokości 90% jego wartości ze względu na konieczność spełnienia warunków inwestycyjnych.

W związku z faktem, że na dzień 31 grudnia 2017 r. APLISENS S.A. spełnia warunki uprawniające do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. i raporcie bieżącym 37/2017 z dnia 20 października 2017 r. oraz uprawdopodobniły się szacunki związane z możliwością skorzystania z wyżej wymienionej ulgi, Zarząd postanowił rozwiązać odpis aktualizacyjny na dzień 31 grudnia 2017 r.

Emitent szacuje, że wartość rozwiązanego odpisu wpłynie na wzrost wyniku finansowego netto APLISENS S.A. i odpowiednio wyniku skonsolidowanego netto o 5,2 mln zł.

Wartość aktywa z tytułu pomocy publicznej na dzień 31 grudnia2017 wynosi 6,1 mln zł.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-01 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Informacja o zamiarze ujęcia w jednostkowym i skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym jednorazowego zdarzenia mającego wpływ na wynik netto za rok 2017
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2018-03-01
Rok biezacy 2018
Numer 8
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.