oRB: Zawarcie umowy w celu nabycia udziałów spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach

PAP
Data: 2018-02-21

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-21
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Zawarcie umowy w celu nabycia udziałów spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 21 lutego 2018 r. zawarł umowę z dotychczasowym jedynym wspólnikiem _"Wspólnik"_ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży aparatury kontrolno-pomiarowej _APKiA_, której celem jest doprowadzenie do przejęcia kontroli nad tą spółką przez Emitenta w taki sposób, że stanie się on właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki _"Umowa"_.

Zawarcie umowy zakupu udziałów uzależnione jest w szczególności od wyników badania due diligence, uzgodnienia ostatecznych warunków realizacji transakcji oraz uzyskania zgody Prezesa UOKiK w przypadku ustalenia wymogu jej uzyskania. Na mocy Umowy Wspólnik zobowiązał się do powstrzymania się do dnia zawarcia z Emitentem umowy zakupu udziałów lub otrzymania od Emitenta oświadczenia o rezygnacji z dalszej realizacji Umowy od wszelkich działań mających na celu sprzedaż udziałów innemu kontrahentowi

Średnioroczne przychody ze sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za lata 2015-2017 wyniosły 8 mln zł, a średnioroczny zysk netto w tym okresie wyniósł 0,8 mln zł.

Negocjacje w sprawie akwizycji spółki z branży APKiA stanowią realizację strategii rozwoju Emitenta w obszarze wzrostu skali prowadzonej działalności oraz zwiększenia udziału rynkowego.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji zostało w dniu 11 stycznia 2018 r. opóźnione na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"MAR"_ z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Spółki tj. ryzyko negatywnego wpływu podania informacji na możliwość realizacji transakcji.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-21 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Zawarcie umowy w celu nabycia udziałów spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2018-02-21
Rok biezacy 2018
Numer 7
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.