oRB: Zbycie akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

PAP
Data: 2018-01-29

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-29
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Zbycie akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 29 stycznia 2018 r. Spółka dokonała zbycia 218.040 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 43.608 zł, stanowiących 1,66 % jej kapitału zakładowego i upoważniających do 218.040 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie 5,49 zł za jedną akcję.
Zbycie nastąpiło w ramach realizacji "Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A." stanowiącego załącznik do uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 30 maja 2017 r., w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2016. Informacja o ustaleniu ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego została opublikowana w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2018 w dniu 2 stycznia 2018 r. Zbycie akcji, o których mowa na wstępie stanowi zakończenie realizacji "Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016" w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2016.

Przed dokonaniem zbycia ww. akcji Spółka posiadała 755.210 akcji własnych, stanowiących 5,75% kapitału zakładowego i upoważniających do 755.210 głosów stanowiących 5,75% głosów ogółem _raport bieżący nr 39/2017_. Po zbyciu ww. akcji, Spółka posiada 537.170 akcji własnych, stanowiących 4,09% w kapitale zakładowym Spółki i upoważniających do 537.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z przepisami prawa, głosy z tych akcji nie są wykonywane.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-29 Adm Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Zbycie akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2018-01-29
Rok biezacy 2018
Numer 3
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.