oRB: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie

PAP
Data: 2018-08-29

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2018
Data sporządzenia: 2018-08-29
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Aplisens S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 29 sierpnia 2018 roku od Pana Andrzeja Kobiałki zawiadomienia z dnia 29 sierpnia 2018 roku przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej [...] o następującej treści:
"W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_, niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczasowego mojego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Aplisens S.A. _"Spółka"_.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w związku z umorzeniem 537.170 akcji własnych Spółki, rejestracja zmiany statutu w tym zakresie nastąpiła w dniu 16 sierpnia 2018 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed rejestracja zmiany statutu, o której mowa powyżej posiadałem 630.139 akcji Spółki reprezentujących 4,80% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 630.139 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,80% ogólnej liczby głosów. Łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy, posiadaliśmy 1.090.139 akcji Spółki reprezentujących 8,30% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.090.139 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,30% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po rejestracji zmiany statutu, o której mowa powyżej, posiadam 630.139 akcji Spółki reprezentujących 5,00% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 630.139 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,00% ogólniej liczby głosów. Łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy, posiadamy 1.090.139 akcji Spółki reprezentujących 8,66% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.090.139 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,66% ogólnej liczby głosów.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy – nie ma podmiotów zależnych ode mnie, które posiadają akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Indywidualnie 630.139 głosów oraz 4,80% w ogólnej liczby głosów. Łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy, 1.090.139 głosów oraz 8,30% w ogólnej liczbie głosów."

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-29 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2018-08-29
Rok biezacy 2018
Numer 27
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.