oRB: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A. w związku z umorzeniem akcji Spółki

PAP
Data: 2018-08-29

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2018
Data sporządzenia: 2018-08-29
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A. w związku z umorzeniem akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _Spółka_ informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2018 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie na podstawie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej _..._ w związku z rejestracją umorzenia akcji Spółki, o następującej treści:

"W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"ustawa o ofercie publicznej"_, niniejszym zawiadamiam w imieniu APLISENS S.A. _"Spółka", "Emitent"_ o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w związku z otrzymaniem w dniu 27 sierpnia 2018 r. postanowienia Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego _"Sąd"_, zgodnie z którym z dniem 16 sierpnia 2018 r. Sąd dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału zakładowego _"Zmiana Statutu"_. Zmiana kapitału zakładowego nastąpiła w związku z umorzeniem 537 170 akcji Spółki, z których przysługiwało 537 170 głosów, na podstawie uchwały nr 15b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie umorzenia akcji własnych.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed dokonaniem Zmiany Statutu, Spółka posiadała 792.249 akcji własnych, które stanowiły 6,03% kapitału zakładowego Emitenta i dawały 792.249 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,03% ogólnej liczby głosów Emitenta.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po dokonaniu Zmiany Statutu, Emitent posiada 255.079 akcji własnych, które stanowią 2,03% kapitału zakładowego Emitenta i dają 255.079 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,03% ogólnej liczby głosów Emitenta.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy – Spółka nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcji Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
792.249 głosów oraz 6,03% w ogólnej liczby głosów."

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-29 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A. w związku z umorzeniem akcji Spółki
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2018-08-29
Rok biezacy 2018
Numer 26
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.