oRB-W: Rejestracja zmiany statutu Spółki

PAP
Data: 2018-08-27

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Statut_Aplisens_ZWZ_05062018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 25 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-08-27
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Rejestracja zmiany statutu Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Aplisens S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego _"Sąd"_, zgodnie z którym z dniem 16 sierpnia 2018 r. Sąd dokonał rejestracji zmiany statutu Spółki w zakresie kapitału zakładowego. Zmiana kapitału zakładowego nastąpiła w związku z umorzeniem 537 170 akcji Spółki, z których przysługiwało 537 170 głosów, na podstawie uchwały nr 15b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie umorzenia akcji własnych. Po rejestracji zmiany kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 518 540,00 zł i dzieli się na 12 592 700 akcji, z których przysługuje prawo do 12 592 700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Brzmienie statutu Spółki po zmianach:
  "§ 5
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 518 540,00 zł _dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych_.
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12 592 700 _dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ każda."

  Brzmienie § 5 Statutu Spółki przed zmianami :
  "§ 5
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 625 974,00 zł _dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote_.
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13 129 870 _trzynaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ każda."

  Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity statutu uwzględniający ww. zmiany.
  Załączniki
  Plik Opis
  Statut_Aplisens_ZWZ_05062018.pdf Statut APLISENS S.A. 05062018

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-08-27 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Rejestracja zmiany statutu Spółki
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2018-08-27
  Rok biezacy 2018
  Numer 25
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.