oRB: Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 11 lipca 2018 r.

PAP
Data: 2018-08-08

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2018
Data sporządzenia: 2018-08-08
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 11 lipca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 r. Spółka nabyła 255.079 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela APLISENS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda, które stanowią 1,94 % kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiadają 255.079 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,94 % ogólnej liczby głosów w Spółce _"Nabyte Akcje", "Akcje"_.
Cena zakupu wynosiła 12,80 zł za jedną Akcję tj. łącznie za wszystkie Nabyte Akcje cena zakupu wyniosła 3.265.011,20 zł.
Celem zakupu Nabytych Akcji jest ich umorzenie lub zaoferowanie do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego.
Nabycie Akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Alior Banku S.A. – Biura Maklerskiego w następstwie rozliczenia oferty zakupu akcji APLISENS S.A. ogłoszonej przez Spółkę w dniu 11 lipca 2018 r. _"Oferta"_. Spółka informowała o ogłoszeniu Oferty raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. Oferta przeprowadzona została na podstawie art. 362 oraz 393 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2018 r. dotyczącą upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia w ramach realizacji programu motywacyjnego. O podjęciu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.
Łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty wyniosła 576.134 akcje. Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty przekroczyła łączną liczbę akcji, którą Spółka zamierzała nabyć w ramach Oferty _tj. 255.079 akcji_, liczba akcji nabytych od poszczególnych akcjonariuszy została obliczona przy zastosowaniu zasad redukcji opisanych w punkcie 10 dokumentu ofertowego. Średnia stopa redukcji wyniosła 55,72%.
Przed nabyciem Akcji Spółka posiadała 537.170 akcji własnych, które zgodnie z uchwałą nr 15b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 5 czerwca 2018 r. przeznaczone zostały do umorzenia. Po rozliczeniu Oferty w dniu 8 sierpnia 2018 r. Spółka posiada 792.249 akcji własnych, które stanowią 6,03% kapitału zakładowego, odpowiadających 792.249 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,03% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z prawem Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.
Na moment publikacji raportu bieżącego Spółka oczekuje na postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem 537.170 akcji własnych Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-08 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 11 lipca 2018 r.
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2018-08-08
Rok biezacy 2018
Numer 23
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.