oRB-W: Oferta zakupu akcji

PAP
Data: 2018-07-11

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Oferta_skupu_akcji_wlasnych_11.07.2018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 20 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-07-11
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Oferta zakupu akcji
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje o podjęciu w dniu 11 lipca 2018 r. uchwały w sprawie realizacji skupu akcji własnych w wykonaniu uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego _art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 i art. 393 punkt 6 KSH_ .
  Pełna treść Oferty Zakupu Akcji APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Morelowa 7 _"Oferta"_ stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Oferta zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki _http://aplisens.pl/kalendarium-inwestora.html_ i Alior Bank S.A. – Biura Maklerskiego _www.aliorbank.pl_
  W ramach Oferty Spółka oferuje Akcjonariuszom Spółki nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcji APLISENS S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,20 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem ISIN PLAPLS000016 _"Akcje"_, w liczbie nie większej niż 255.079, co stanowi nie więcej niż 1,94 % kapitału zakładowego Spółki.
  Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 12,80 zł za jedną Akcję.
  Spółka zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby Akcji będącej przedmiotem Oferty w trakcie jej trwania. Maksymalna wartość akcji objętych Ofertą nie przekroczy 5 000 000 zł. W przypadku odwołania Oferty, zmiany terminów lub zwiększenia liczby Akcji objętych Ofertą, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego.
  Oferty sprzedaży akcji składane w odpowiedzi na Ofertę _"Oferty Sprzedaży"_ będą przyjmowane od 17 lipca do 3 sierpnia 2018 r. w wybranych placówkach Alior Bank S.A.
  Zawarcie i rozliczenie transakcji w ramach Oferty przewidywane jest na dzień 8 sierpnia 2018 r. Wszystkie Akcje nabyte w ramach Oferty zostaną opłacone gotówką. W przypadku, gdy liczba Akcji objętych prawidłowo złożonymi Ofertami Sprzedaży w terminie ich przyjmowania będzie większa niż 255.079 Akcji _"Próg Oferty"_, wszystkie prawidłowo złożone Oferty Sprzedaży zostaną zredukowane proporcjonalnie. Ustalenie ostatecznej liczby akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby objętej Ofertą Sprzedaży _w tym Ofertą Sprzedaży na więcej akcji niż Próg Oferty_ złożonej przez danego Akcjonariusza przez stopę alokacji _będącą wynikiem dzielenia liczby 255.079 przez łączną liczbę akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania_, a następnie zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliżej pełnej akcji. Akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia _tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą 255.079 a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół Ofertami Sprzedaży_ Spółka nabędzie od tego Akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na najwyższą liczbę akcji, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji, od Akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.
  Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, ulica Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.
  Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę można uzyskać w Placówkach Alior Banku wymienionych w Załączniku nr 1 do Oferty znajdującej się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego lub telefonicznie pod numerami telefonów 19 503 _z sieci Play: 12 19 503_ lub 12 370 7400.
  Zastrzeżenie prawne:
  Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 512 ze zm._. W szczególności, do Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny _tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm._. Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki, oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych
  i podatkowych.
  Załączniki
  Plik Opis
  Oferta_skupu_akcji_wlasnych_11.07.2018.pdf Oferta skupu akcji własnych APLISENS

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-07-11 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Oferta zakupu akcji
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2018-07-11
  Rok biezacy 2018
  Numer 20
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.