oRB: Wybór firmy audytorskiej

PAP
Data: 2018-04-23

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-23
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Wybór firmy audytorskiej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie §20 pkt. 3 Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia:
- przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2018 r.,
- badania sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2018,
- przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2019 r.,
- badania sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2019.

Wybranym podmiotem jest UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie , XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000418856 oraz wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3115.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała powyższego wyboru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie przedstawionej jej rekomendacji Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd APLISENS S.A. do podpisania stosownej umowy z wybranym podmiotem. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. czynności.

Emitent dotychczas nie korzystał z usług wybranej firmy audytorskiej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-23 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Wybór firmy audytorskiej
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2018-04-23
Rok biezacy 2018
Numer 13
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.