oRB: Porozumienie w sprawie częściowego rozwiązania umowy z firmą audytorską

PAP
Data: 2018-03-20

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-20
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Porozumienie w sprawie częściowego rozwiązania umowy z firmą audytorską
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Emitent "_ informuje, że w dniu 20 marca 2018 r. w drodze porozumienia rozwiązał umowę z dnia 8 maja 2017 r. _"Umowa"_ z firmą audytorską PKF Consult sp. z o.o. sp. k. wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 477 _"Wykonawca"_ w zakresie przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych APLISENS S.A. za lata 2018 i 2019.

Rozwiązanie Umowy wynika ze zmiany przepisów dotyczących rotacji firm audytorskich wprowadzonych postanowieniami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. Umowa dotyczyła przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych APLISENS S.A. za lata 2017, 2018 i 2019 i w zakresie dotyczącym roku 2017 została zrealizowana. Wobec zasad rotacji firm audytorskich określonych w wymienionej ustawie wykonanie Umowy na lata 2018 i 2019 nie może być kontynuowane.

Emitent przypomina, iż wybór Wykonawcy jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych APLISENS S.A. na lata 2017, 2018 i 2019 przez Radę Nadzorczą Emitenta został dokonany z zastrzeżeniem, iż wybór na każdy z okresów jest ważny, o ile przeprowadzenie badania lub przeglądu za ten okres nie będzie sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rotacji biegłych rewidentów _raport bieżący nr 17/2017_.

Wykonawca oświadcza w Porozumieniu, że nie ma żadnych roszczeń powstałych w związku z wykonaniem Umowy względem Emitenta i nie będzie podnosił żadnych roszczeń z tytułu rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem realizacji i rozliczenia badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2017.

Nie wystąpiły przypadki rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta. Nie wystąpiły rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta, w okresie obowiązywania Umowy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-20 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Porozumienie w sprawie częściowego rozwiązania umowy z firmą audytorską
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2018-03-20
Rok biezacy 2018
Numer 10
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.