oRS:

PAP
Data: 2018-03-20

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_i_APLISENS_S.A..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • SF_konso_APLISENS_31_12_2017_ESPI.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_Zarzadu.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowane_mssf_jzp_Aplisens_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2017
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2018-03-20
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2017 2016 2017 2016
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 99 845 96 679 23 522 22 095
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 17 085 15 943 4 025 3 644
  III. Zysk _strata_ brutto 16 776 17 085 3 952 3 905
  IV. Zysk _strata_ netto 20 012 14 697 4 715 3 359
  V. Suma dochodów całkowitych 18 806 16 548 4 430 3 782
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 177 21 746 3 811 4 970
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 464 -12 584 -2 936 -2 876
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 952 -4 370 -3 522 -999
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -11 239 4 792 -2 648 1 095
  X. Aktywa razem 160 711 156 401 38 531 35 353
  XI. Zobowiązania długoterminowe 659 751 158 170
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 388 10 353 2 251 2 340
  XIII. Kapitał własny 150 664 145 297 36 123 32 843
  XIV. Kapitał zakładowy 2 626 2 641 630 597
  XV. Liczba akcji średnioważona_w szt._ 12 825 834 13 160 656 12 825 834 13 160 656
  XVI. Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 12 825 834 13 160 656 12 825 834 13 160 656
  XVII. 1,56 1,12 0,37 0,26
  XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,56 1,12 0,37 0,26
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 11,75 11,04 2,82 2,50
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 11,75 11,04 2,82 2,50


  Wybrane dane finansowedane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie
  z par. 91 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku.
  Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według
  średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy
  31.12.2017 1EUR-4,1709 PLN; 31.12.2016 1EUR-4,4240 PLN. Pozycje rachunku
  zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
  przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na
  ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku 31.12.2017 1EUR-4,2447 PLN ;
  31.12.2016 1EUR-4,3757 PLN.  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_i_APLISENS_S.A..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK i APLISENS S.A. za rok 2017
  SF_konso_APLISENS_31_12_2017_ESPI.pdf GK APLISENS sprawozdanie finansowe za 2017 rok
  List_Prezesa_Zarzadu.pdf List Prezesa Zarządu
  Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowane_mssf_jzp_Aplisens_2017.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania GK APLISENS

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-03-20 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-03-20 Grzegorz Grochalski Główny Księgowy Grzegorz Grochalski


  Identyfikator raportu yk911fg691
  Nazwa raportu RS
  Symbol raportu RS
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2018-03-20
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.