oQSr:

PAP
Data: 2018-11-14

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • GK_APLISENS_raport_kwartalny_01.01.-30.09.2018.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2018
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2018-11-14
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 30.09.2018 30.09.2017 30.09.2018 30.09.2017
  I. Przychody netto ze sprzedaży 76 797 72 355 18 055 16 998
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 14 333 12 655 3 370 2 973
  III. Zysk _strata_ brutto 14 455 12 481 3 398 2 932
  IV. Zysk _strata_ netto 11 915 10 830 2 801 2 544
  V. Suma dochodów całkowitych 11 192 9 930 2 631 2 333
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 356 11 160 4 080 2 622
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 660 -9 642 -2 036 -2 265
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 228 -6 963 -1 464 -1 636
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 468 -5 445 580 -1 279
  X. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,95 0,84 0,22 0,20
  XI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,95 0,84 0,22 0,20
  XII. Liczba akcji w szt. średnioważona 12 520 017 12 825 834 12 520 017 12 825 834
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2018 oraz 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
  XIII. Aktywa razem 171 705 160 711 40 199 38 531
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 460 659 342 158
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 13 162 9 388 3 081 2 251
  XVI. 157 083 150 664 36 776 36 123
  XVII. Kapitał zakładowy 2 519 2 626 590 630
  XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 12,55 11,75 2,94 2,82
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 12,55 11,75 2,94 2,82
  WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 30.09.2018 30.09.2017 30.09.2018 30.09.2017
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 55 177 53 644 12 972 12 603
  XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 13 277 11 696 3 121 2 748
  XXII. Zysk _strata_ brutto 13 505 11 788 3 175 2 769
  XXIII. Zysk _strata_ netto 11 140 10 279 2 619 2 415
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 11 140 10 279 2 619 2 415
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 040 11 269 3 771 2 647
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 681 -9 259 -2 041 -2 175
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 131 -6 952 -1 441 -1 633
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 228 -4 942 289 -1 161
  XXIX. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,89 0,80 0,21 0,19
  XXX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,89 0,80 0,21 0,19
  XXXI. Liczba akcji w szt. średnioważona 12 520 017 12 825 834 12 520 017 12 825 834
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2018 oraz 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
  XXXII. Aktywa razem 160 801 152 966 37 646 36 675
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 537 606 126 145
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 788 4 036 1 355 968
  XXXV. Kapitał własny 154 476 148 324 36 165 35 562
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 519 2 626 590 630
  XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 12,34 11,56 2,89 2,77
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 12,34 11,56 2,89 2,77


  Wybrane pozycje skróconego skonsolidowanego
  i skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
  zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone wg. ogłoszonego przez
  Narodowy Bank Polski średniego kursuEUR z dnia 28 września 2018
  roku tj. 4,2714 PLN/EUR oraz z dnia 31 grudnia 2017 roku tj. 4,1709
  PLN/EUR dla danych porównawczych. Wybrane pozycje skróconego
  skonsolidowanego i skróconego jednostkowego rachunkuzysków i
  strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania
  z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg ogłoszonego przez
  Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
  kursów dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
  okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2018 roku tj. 4,2535 PLN/EUR
  oraz 30 września 2017 roku tj. 4,2566 PLN/EUR  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  GK_APLISENS_raport_kwartalny_01.01.-30.09.2018.pdf GK APLISENS rozszerzony skons.raport kwartalny za okres 01.01.-30.09.2018

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-11-14 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2018-11-14
  Rok biezacy 2018
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.