oQSr:

PAP
Data: 2018-05-16

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APLISENS_raport_1Q2018.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2018-05-16
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 23 133 20 517 5 536 4 784
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 935 3 148 942 734
  III. Zysk _strata_ brutto 4 077 2 999 976 699
  IV. Zysk _strata_ netto 3 308 2 538 792 592
  V. Suma dochodów całkowitych 3 115 2 724 746 635
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 681 2 597 1 360 605
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 424 -5 699 -580 -1 329
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 197 -3 078 286 -718
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 4 454 -6 180 1 066 -1 441
  X. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,26 0,20 0,06 0,05
  XI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,26 0,20 0,06 0,05
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień31/03/2018 oraz 31/12/2017 31/03/2018 31/12/2017 31/03/2018 31/12/2017
  XII. Aktywa razem 167 099 160 711 39 705 38 531
  XIII. Zobowiązania długoterminowe 658 659 156 158
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 021 9 388 2 619 2 251
  XV. Kapitał własny 155 420 150 664 36 930 36 123
  XVI. 2 626 2 626 624 630
  XVII. Liczba akcji _w szt_ średnioważona 12 522 443 12 825 834 - -
  XVIII. Liczba akcji _w szt_ średnioważona rozwodniona 12 522 443 12 825 834 - -
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 12,41 11,75 2,95 2,82
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 12,41 11,75 2,95 2,82
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży 16 808 15 935 4 023 3 715
  XXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 703 3 358 886 783
  XXIII. Zysk _strata_ brutto 3 820 3 159 914 737
  XXIV. Zysk _strata_ netto 3 099 2 710 742 632
  XXV. Suma dochodów całkowitych 3 099 2 710 742 632
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 608 2 665 1 103 621
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 412 -5 920 -577 -1 380
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 197 -3 078 286 -718
  XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 3 393 -6 333 812 -1 476
  XXX. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,25 0,21 0,06 0,05
  XXXI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,25 0,21 0,06 0,05
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień31/03/2018 oraz 31/12/2017 31/03/2018 31/12/2017 31/03/2018 31/12/2017
  XXXII. Aktywa razem 158 074 152 966 37 561 36 675
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 610 606 145 145
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 436 4 036 1 054 968
  XXXV. Kapitał własny 153 028 148 324 36 362 35 562
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 626 2 626 624 630
  XXXVII. Liczba akcji _w szt_ średnioważona 12 522 443 12 825 834 - -
  XXXVIII. Liczba akcji _w szt_ średnioważona rozwodniona 12 522 443 12 825 834 - -
  XXXIX. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 12,22 11,56 2,90 2,77
  XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 12,22 11,56 2,90 2,77


  Wybrane dane finansowe za I kwartał 2018 roku i I kwartał 2017 roku
  zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:-dane
  bilansowe wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.03.2018
  roku tj. 4,2085 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2017 roku tj. 4,1709 PLN/EUR.-dane
  rachunku zysków i strat, rachunku dochodów całkowitych oraz rachunku
  przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR wg kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień
  każdego miesiąca sprawozdawczego tj. za okres 01.01.-31.03.2018- 4,1784
  PLN/EUR oraz za okres 01.01.-31.03.2017 4,2891 PLN/EUR.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  APLISENS_raport_1Q2018.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport GK APLISENS za okres 01.01.-31.03.2018

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-05-16 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2018-05-16
  Rok biezacy 2018
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.