oRB-W: Zmiana w Statucie APLISENS S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 stycznia 2017 r.

PAP
Data: 2017-01-25

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Statut_APLISENS_SA_25_stycz_2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 8 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-01-25
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Zmiana w Statucie APLISENS S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 stycznia 2017 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _Spółka_ przekazuje do wiadomości publicznej informację o zmianie Statutu Spółki, dokonanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 25 stycznia 2017 r.
  Uchwalone zmiany obejmują:

  - zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
  "§ 6
  1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych."

  na następujące brzmienie:
  "§ 6
  1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych."

  - wykreślenie w całości § 6 ust. 9 Statutu Spółki w brzmieniu:
  "§ 6
  9. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części."

  a dotychczas następującemu po ust. 9 ustępowi 10, nadanie kolejnej liczby porządkowej "9"

  - wykreślenie w całości § 16 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu:
  "§16
  6. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, którzy posiadają kompetencje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Członek niezależny nie może pozostawać w stosunkach gospodarczych ze Spółką ani też uczestniczyć w podmiotach pozostających z nią w stałych stosunkach gospodarczych."

  oraz wykreślenie w całości § 16 ust. 8 Statutu Spółki w brzmieniu:
  "§16
  8. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań. W przypadku ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na więcej niż 5 osób Rada Nadzorcza powołuje co najmniej Komitet Audytu. W przypadku ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób, Rada Nadzorcza decyduje w drodze uchwały, czy powołać Komitet Audytu czy też będzie samodzielnie wykonywała zadania tego komitetu."

  a następującemu po ust. 6 ustępowi 7, nadanie kolejnej liczby porządkowej "6".

  - zmianę § 19 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
  "§19
  2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki."

  na następujące brzmienie:
  "§19
  2. Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki."

  - zmianę § 20 pkt. 3_ Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
  "§20
  3_ wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,"

  na następujące brzmienie:
  "§20
  3_ wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz do dokonywania przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Spółki,"

  - zmianę § 22 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
  "§22
  2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności członka na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą."

  na następujące brzmienie:
  "§22
  2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku wynagrodzenia miesięcznego warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej w danym miesiącu. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności członka na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą."

  - zmianę § 29 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
  "§29
  1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd."

  na następujące brzmienie:
  "§29
  1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd."

  - wykreślenie w całości § 39 Statutu Spółki w brzmieniu:
  "§ 39
  1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
  2. Spółka tworzy kapitał fundusz rezerwowy z odpisu z zysku netto na ten kapitał, w wysokości 2% _dwa procent za dany rok obrotowy, do czasu, gdy fundusz ten osiągnie 10 % dziesięć procent_ wysokości kapitału zakładowego. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy.
  3. Ponadto Spółka może tworzyć inne fundusze przewidziane w przepisach prawa."

  a następującemu po § 39 paragrafowi 40, nadanie kolejnej liczby porządkowej "39".Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 stycznia 2017 roku tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.
  Załączniki
  Plik Opis
  Statut_APLISENS_SA_25_stycz_2017.pdf Jednolity tekst Statutu APLISENS S.A. zał. do uchwały nr 7 NWZ z dnia 25.01.2017 roku

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-01-25 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Zmiana w Statucie APLISENS S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 stycznia 2017 r.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2017-01-25
  Rok biezacy 2017
  Numer 8
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.