oRB: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A.

PAP
Data: 2017-10-30

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-30
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Aplisens S.A. _Spółka_ informuje, iż w dniu 30 października 2017 r. otrzymał od Spółki zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej _…_ o następującej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 3_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam w imieniu Aplisens S.A. _"Spółka", "Emitent"_ o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rozliczenia nabycia przez Aplisens S.A. 537.170 akcji własnych dokonanego w dniu 27 października 2017 roku.

Przed dokonaniem rozliczenia nabycia 537.170 akcji własnych Spółka posiadała 218.040 akcji własnych, które stanowiły 1,66% kapitału zakładowego Emitenta i dawały 218.040 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,66% ogólnej liczby głosów Emitenta. Po dokonaniu rozliczenia nabycia 537.170 akcji własnych, Emitent posiada 755.210 akcji własnych, które stanowią 5,75% kapitału zakładowego Emitenta i dają 755.210 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,75% ogólnej liczby głosów Emitenta.

Nie istnieją podmioty zależne od Emitenta posiadające akcje Spółki. Nie występują osoby trzecie, z którymi byłyby zawarte przez Emitenta umowy przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Spółka nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Aplisens S.A. ani instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Aplisens S.A. w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych powyżej."

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-30 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A.
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2017-10-30
Rok biezacy 2017
Numer 40
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.