oRB: Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 3 października 2017 r.

PAP
Data: 2017-10-27

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-27
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 3 października 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 27 października 2017 r. Spółka nabyła 537.170 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela APLISENS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda, które stanowią 4,09 % kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiadają 537.170 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,09 % ogólnej liczby głosów w Spółce _"Nabyte Akcje", "Akcje"_.
Cena zakupu wynosiła 14,80 zł za jedną Akcję tj. łącznie za wszystkie Nabyte Akcje cena zakupu wyniosła 7.950.116,00 zł.
Celem zakupu Nabytych Akcji jest ich umorzenie.
Nabycie Akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Alior Banku S.A. – Biura Maklerskiego w następstwie rozliczenia oferty zakupu akcji APLISENS S.A. ogłoszonej przez Spółkę w dniu 3 października 2017 r. _"Oferta"_. Spółka informowała o ogłoszeniu Oferty raportem bieżącym nr 36/2017 z dnia 3 października 2017 r. Oferta przeprowadzana została na podstawie art. 362 oraz 393 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2017 roku dotyczącą upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. O podjęciu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2017 z dnia 30 maja 2017 r.
Łączna liczba akcji na okaziciela zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty wyniosła 3.041.520 akcji. Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji na okaziciela zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty przekroczyła łączną liczbę akcji, którą Spółka zamierzała nabyć w ramach Oferty z puli akcji na okaziciela _tj. 537.170 akcji_, liczba akcji nabytych od poszczególnych akcjonariuszy została obliczona przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w punkcie 10 dokumentu ofertowego. Średnia stopa redukcji w puli akcji na okaziciela wyniosła 82,33%.
Przed nabyciem Akcji Spółka posiadała 218.040 akcji własnych. Po rozliczeniu Oferty w dniu 27 października 2017 r. Spółka posiada 755.210 akcji własnych, które stanowią 5,75% kapitału zakładowego, odpowiadających 755.210 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,75% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z prawem Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-27 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 3 października 2017 r.
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2017-10-27
Rok biezacy 2017
Numer 39
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.