oRB: Umorzenie akcji własnych Spółki

PAP
Data: 2017-05-30

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2017
Data sporządzenia: 2017-05-30
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Umorzenie akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 30 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 15 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

Zgodnie z podjętą uchwałą umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 73.084 akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, stanowiące 0,55 % kapitału zakładowego przed umorzeniem, zdeponowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLAPLS000016.

Po dokonaniu przedmiotowego umorzenia kapitał zakładowy Emitenta będzie wynosił 2 640 590,80 zł i dzielił się na 13 129 870 akcji, z których przysługiwać będzie prawo do 13 129 870 głosów na Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A.

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w ramach Oferty Zakupu Akcji APLISENS S.A. ogłoszonej raportem bieżącym nr 2/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. _Oferta_. Cena zakupu wynosiła 13,00 zł za jedną nabytą akcję .
Wynagrodzenie zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z przesunięcia kwoty z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2016 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-30 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Umorzenie akcji własnych Spółki
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2017-05-30
Rok biezacy 2017
Numer 28
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.