oRB-W: Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza oraz rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 maja 2017 r.

PAP
Data: 2017-05-09

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • projekty_uchwal_ZWZ_APLISENS_30.05.2017_zgloszone_przez_akcjonariusza.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 23 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-05-09
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza oraz rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 maja 2017 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 21/2017 z dnia 2 maja 2017 r., APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 8 maja 2017 r. akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki _Pan Adam Żurawski - Prezes Zarządu_ zgłosił projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 maja 2017 r. _"ZWZ"_ odnośnie sposobu realizacji Programu Motywacyjnego oraz projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, rozszerzającej dotychczasowy punkt 19 porządku obrad ZWZ:

  było
  19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży _art. 362 § 1 pkt 8_ ksh_

  po rozszerzeniu
  19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, wydania uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego lub odsprzedaży _art. 362 § 1 pkt 8_ ksh_.

  Punkt 19 porządku obrad ZWZ zostaje rozszerzony zgodnie ze zgłoszonym żądaniem i obecnie obejmuje dwa projekty uchwał – projekt przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i projekt uchwały stanowiący załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Aktualny porządek obrad jest następujący:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. w 2016 roku.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2016 rok.
  9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2016 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w roku 2016, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016 i terminów dywidendy.
  13. Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego _§ 5_
  18. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 za 2016 rok.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, wydania uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego lub odsprzedaży
  _art. 362 § 1 pkt. 8_ ksh_.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
  22. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu przekazywane są zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

  Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 maja 2017 r. opublikowane w raporcie bieżącym nr 21/2017 pozostają bez zmian.
  Załączniki
  Plik Opis
  projekty_uchwal_ZWZ_APLISENS_30.05.2017_zgloszone_przez_akcjonariusza.pdf projekty uchwał ZWZ APLISENS w dn.30.05.2017 zgłoszone przez akcjonariusza

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-05-09 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza oraz rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 maja 2017 r.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2017-05-09
  Rok biezacy 2017
  Numer 23
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.