oR:

PAP
Data: 2017-03-10

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_i_APLISENS_S.A._2016.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_JSF_31.12.2016_ESPI.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_dot._sprawozdania_APLISENS_S.A_2016.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_audytora.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_Zarzadu.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2016
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2017-03-10
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2016 2015 2016 2015
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 69 536 70 127 15 891 16 758
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 14 786 16 294 3 379 3 894
  III. Zysk _strata_ brutto 15 363 16 396 3 511 3 918
  IV. Zysk _strata_ netto 13 324 13 749 3 045 3 285
  V. Suma dochodów calkowitych 13 324 13 749 3 045 3 285
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 830 17 447 4 075 4 169
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 124 -8 254 -2 085 -1 972
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 370 -3 222 -999 -770
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 4 337 5 971 991 1 427
  X. Aktywa razem 147 745 136 043 33 396 31 924
  XI. Zobowiązania długoterminowe 673 661 152 155
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 681 3 637 1 058 853
  XIII. Kapitał własny 142 391 131 745 32 186 30 915
  XIV. Kapitał zakładowy 2 641 2 641 597 620
  XV. Liczba akcji średnioważona _w szt._ 13 160 656 12 941 430 13 160 656 12 941 430
  XVI. Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 13 160 656 12 941 430 13 160 656 12 941 430
  1,01 1,06 0,23 0,25
  XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,01 1,06 0,23 0,25
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 10,82 10,18 2,45 2,39
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 10,82 10,18 2,45 2,39


  Wybrane dane finansowedane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie
  z par. 91 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku.
  Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według
  średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy
  31.12.2016 1EUR-4,4240 PLN; 31.12.2015 1EUR-4,2615 PLN. Pozycje rachunku
  zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
  przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na
  ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku 31.12.2016 1EUR-4,3757 PLN ;
  31.12.2015 1EUR-4,1848 PLN.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _
  j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_i_APLISENS_S.A._2016.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2016 roku
  APLISENS_JSF_31.12.2016_ESPI.pdf APLISENS S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016
  Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_dot._sprawozdania_APLISENS_S.A_2016.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania jednostkowego APLISENS S.A.
  Oswiadczenie_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych
  Oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_audytora.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora
  List_Prezesa_Zarzadu.pdf List Prezesa Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-03-10 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-03-10 Agnieszka Machnikowska-Żółtek Dyrektor Finansowy Agnieszka Machnikowska-Żółtek


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2017-03-10
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.