oQSr:

PAP
Data: 2017-11-27

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APLISENS_skonsolidowany_raport_za_okres_01.01.-30.09.2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2017-11-27
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
  I. Przychody netto ze sprzedaży 70 347 72 541 16 527 16 604
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 12 360 13 516 2 904 3 094
  III. Zysk _strata_ brutto 12 218 14 192 2 870 3 248
  IV. Zysk _strata_ netto 10 618 11 989 2 494 2 744
  V. Suma dochodów całkowitych 9 851 12 483 2 314 2 857
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 086 16 450 2 604 3 765
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 695 -12 905 -2 278 -2 954
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 952 -2 192 -1 633 -502
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -5 561 1 353 -1 307 309
  X. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,82 0,91 0,19 0,21
  XI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,82 0,91 0,19 0,21
  XII. Liczba akcji _w szt._ średnioważona 12 926 719 13 171 848 12 926 719 13 171 848
  - Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2017 oraz 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016
  XIII. Aktywa razem 159 434 155 565 36 999 35 164
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 610 673 142 152
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 10 239 10 039 2 376 2 269
  XVI. 148 585 144 853 34 482 32 743
  XVII. Kapitał zakładowy 2 626 2 641 609 597
  XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 11,49 11,01 2,67 2,49
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 11,49 11,01 2,67 2,49
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
  30.09.2017 30.09.2016 30.09.2017 30.09.2016
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 53 644 52 986 12 603 12 128
  XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 11 696 12 438 2 748 2 847
  XXII. Zysk _strata_ brutto 11 788 12 920 2 769 2 957
  XXIII. Zysk _strata_ netto 10 279 11 002 2 415 2 518
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 10 279 11 002 2 415 2 518
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 269 12 808 2 647 2 932
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 259 -11 731 -2 175 -2 685
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 952 -2 192 -1 633 -502
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 942 -1 115 -1 161 -255
  XXIX. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,80 0,84 0,19 0,19
  XXX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,80 0,84 0,19 0,19
  XXXI. Liczba akcji _w szt._ średnioważona 12 926 719 13 171 848 12 926 719 13 171 848
  - Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2017 oraz 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016
  XXXII. Aktywa razem 152 114 147 745 35 301 33 396
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 610 673 142 152
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 805 4 681 1 115 1 058
  XXXV. Kapitał własny 146 699 142 391 34 044 32 186
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 626 2 641 609 597
  XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 11,35 10,82 2,63 2,45
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 11,35 10,82 2,63 2,45


  Wybrane pozycje skróconego skonsolidowanego i skróconego jednostkowego
  sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w walucie EUR zostały
  przeliczone wg. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu
  EUR z dnia 29 września 2017 roku tj. 4,3091 PLN/EUR oraz z dnia 31
  grudnia 2016 roku tj. 4,4240 PLN/EUR dla danych porównawczych. Wybrane
  pozycje skróconego skonsolidowanego i skróconego jednostkowego rachunku
  zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego
  sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg ogłoszonego
  przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
  średnich kursów dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
  w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2017 roku tj. 4,2566
  PLN/EUR oraz 30 września 2016 roku tj. 4,3688 PLN/EUR.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  APLISENS_skonsolidowany_raport_za_okres_01.01.-30.09.2017.pdf APLISENS skonsolidowany raport za okres 01.01-30.09.2017

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-11-27 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2017-11-27
  Rok biezacy 2017
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.