oQSr:

PAP
Data: 2017-05-10

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • GK_APLISENS_raport_1Q2017_.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2017-05-10
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od do 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od do 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
  I. Przychody netto ze sprzedaży 20 026 21 794 4 669 5 003
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 099 3 780 723 868
  III. Zysk _strata_ brutto 2 956 4 039 689 927
  IV. Zysk _strata_ netto 2 529 3 391 590 778
  V. Suma dochodów całkowitych 2 733 3 592 637 825
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 519 -31 587 -7
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 973 -3 414 -1 393 -784
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 078 1 239 -718 284
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -6 532 -2 205 -1 523 -506
  X. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,19 0,26 0,04 0,06
  XI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,19 0,26 0,04 0,06
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31/03/2017 oraz 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016
  XII. Aktywa razem 155 928 155 565 36 952 35 164
  XIII. Zobowiązania długoterminowe 659 673 156 152
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 10 367 10 039 2 457 2 269
  XV. Kapitał własny 144 902 144 853 34 339 32 743
  XVI. Kapitał zakładowy 2 641 2 641 626 597
  12 956 992 13 160 656 - -
  XVIII. Liczba akcji _w szt._ średnioważona rozwodniona 12 956 992 13 160 656 - -
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 11,18 11,01 2,60 2,49
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 11,18 11,01 2,60 2,49
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży 15 935 16 391 3 715 3 763
  XXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 358 3 563 783 818
  XXIII. Zysk _strata_ brutto 3 159 3 700 737 849
  XXIV. Zysk _strata_ netto 2 710 3 183 632 731
  XXV. Suma dochodów całkowitych 2 710 3 183 632 731
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 665 -223 621 -51
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 920 -3 414 -1 380 -784
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 078 1 239 -718 284
  XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -6 333 -2 398 -1 476 -550
  XXX. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,21 0,24 0,05 0,06
  XXXI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,21 0,24 0,05 0,06
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień31/03/2017 oraz 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016
  XXXII. Aktywa razem 147 669 147 745 34 994 33 396
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 659 673 156 152
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 588 4 681 1 087 1 058
  XXXV. Kapitał własny 142 422 142 391 33 751 32 186
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 641 2 641 626 597
  XXXVII. Liczba akcji _w szt._ średnioważona 12 956 992 13 160 656 - -
  XXXVIII. Liczba akcji _w szt._ średnioważona rozwodniona 12 956 992 13 160 656 - -
  XXXIX. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 10,99 10,82 2,60 2,45


  Wybrane dane finansowe za I kwartał 2017
  roku i I kwartał 2016 roku zostały przeliczone na EUR wg następujących
  zasad:-dane bilansowe wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na
  dzień 31.03.2017 roku tj. 4,2198 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2016 roku
  tj. 4,4240 PLN/EUR.-dane rachunku zysków i strat, rachunku dochodów
  całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na
  EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez
  NBP na ostatni dzieńkażdego miesiąca sprawozdawczego tj. za
  okres 01.01.-31.03.2017- 4,2891 PLN/EUR oraz za okres
  01.01.2016-31.12.2016 4,3559 PLN/EUR.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639_ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  GK_APLISENS_raport_1Q2017_.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport GK APLISENS za okres 01.01-31.03.2017

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-05-10 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2017-05-10
  Rok biezacy 2017
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.