oPSr:

PAP
Data: 2017-08-22

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
 • GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_za_okres_01.01-30.06.2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_APLISENS_Skrocone_skonsolidowane_SF_MSSF_30_06_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_S.A._Skrocone_jedn_SF_MSSF_30_06_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_JSF__APLISENS_S.A._30.06.2017__MSSF_.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_SSF_GK_APLISENS_S.A._30.06.2017__MSSF_.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_Zarzadu.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2017-08-22
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
  I. Przychody netto ze sprzedaży 44 747 45 982 10 535 10 497
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 7 585 8 801 1 786 2 009
  III. Zysk _strata_ brutto 7 373 9 669 1 736 2 207
  IV. Zysk _strata_ netto 6 336 8 212 1 492 1 875
  V. Suma dochodów całkowitych 5 665 8 926 1 334 2 038
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 513 9 303 1 533 2 124
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 319 -7 439 -1 959 -1 698
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 078 1 239 -725 283
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -4 884 3 103 -1 150 708
  X. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,49 0,62 0,12 0,14
  XI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,49 0,62 0,12 0,14
  XII. Liczba akcji _w szt._ 12 934 286 13 160 337 12 934 286 13 160 337
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2017 oraz 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
  XIII. Aktywa razem 159 467 155 565 37 730 35 164
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 620 673 147 152
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 15 116 10 039 3 576 2 269
  XVI. 143 731 144 853 34 007 32 743
  XVII. Kapitał zakładowy 2 626 2 641 621 597
  XVIII. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 11,11 11,01 2,63 2,49
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 11,11 11,01 2,63 2,49
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 34 557 34 913 8 136 7 970
  XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 7 501 8 360 1 766 1 909
  XXII. Zysk _strata_ brutto 7 456 8 849 1 755 2 020
  XXIII. Zysk _strata_ netto 6 460 7 546 1 521 1 723
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 6 460 7 546 1 521 1 723
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 296 7 556 1 482 1 725
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 048 -7 409 -1 895 -1 691
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 078 1 239 -725 283
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 830 1 386 -1 137 316
  XXIX. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,50 0,57 0,12 0,13
  XXX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,50 0,57 0,12 0,13
  XXXI. Liczba akcji _w szt._ 12 934 286 13 160 337 12 934 286 13 160 337
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2017 oraz 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
  XXXII. Aktywa razem 152 124 147 745 35 993 33 396
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 620 673 147 152
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 206 4 681 2 178 1 058
  XXXV. Kapitał własny 142 298 142 391 33 668 32 186
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 626 2 641 621 597
  XXXVII. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 11,00 10,82 2,60 2,45
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 11,00 10,82 2,60 2,45


  Wybrane dane finansowe zostały przedstawione zgodnie z par.90 ust.1
  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. Pozycje
  skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone wg
  średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy
  30.06.2017 1 EUR=4,2265 zł oraz 31.12.20161 EUR=4,4240 zł.
  Pozycje skróconego rachunku zysków i strat, skróconego sprawozdania z
  całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów
  pieniężnych zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią
  arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
  każdego miesiąca za półrocze danego roku za okres 01.01.-30.06.2017 1
  EUR-4,2474 zł oraz za okres 01.01.-30.06.2016 1 EUR-4,3805 zł.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_za_okres_01.01-30.06.2017.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK APLISENS za okres 01.01.-30.06.2017
  GK_APLISENS_Skrocone_skonsolidowane_SF_MSSF_30_06_2017.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK APLISENS za okres 01.01.-30.06.2017
  APLISENS_S.A._Skrocone_jedn_SF_MSSF_30_06_2017.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe APLISENS S.A. za okres 01.01.-30.06.2017
  Raport_JSF__APLISENS_S.A._30.06.2017__MSSF_.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego.
  Raport_SSF_GK_APLISENS_S.A._30.06.2017__MSSF_.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego.
  Oswiadczenie_Zarzadu.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności i wyborze biegłego rewidenta.
  List_Prezesa_Zarzadu.pdf List Prezesa Zarządu.

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-08-22 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2017-08-22
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.