oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 25 stycznia 2017 roku

PAP
Data: 2016-12-29

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
 • PROJEKTY_UCHWAL_NA_NWZ_na_25_01_2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Program_Motywacyjny_2017-2019_do_NZW_25.01.2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Statut_APLISENS_S_A_NWZ_25_stycznia_2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Regulamin_WZ_Aplisens_tekst_jednol._25stycz2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Regulamin_RN_Aplisens_tekst_jednol._25stycz2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 42 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-12-29
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 25 stycznia 2017 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie _Spółka_ na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402_1_ oraz 402_2_ Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 stycznia 2017 roku na godz. 10.00 _Zgromadzenie_.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7 w Warszawie.

  Porządek obrad Zgromadzenia:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 marca 2014 roku i zmienionego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 maja 2015 roku oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 8 czerwca 2016 roku, na rzecz uprawnionych za rok 2015.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2019.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu APLISENS S.A.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu APLISENS S.A.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego tego regulaminu.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej APLISENS S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego tego regulaminu.
  12. Zamknięcie obrad.

  Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:
  1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 9 stycznia 2017 r.
  2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli do 10 stycznia 2017 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej _adres poczty elektronicznej: wza@aplisens.pl _ projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem: http://www.aplisens.com.pl/webpage/pl/pelnomocnictwa.html
  Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia.
  8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz, który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.
  a_ Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać dokładne oznaczenie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej
  http://www.aplisens.com.pl/webpage/pl/pelnomocnictwa.html
  b_ Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis _wydruk_ pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i pełnomocnika _w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z właściwych rejestrów_;
  c_ Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa wtedy Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza;
  d_ Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
  e_ Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
  f_ Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
  g_ Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
  h_ Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
  9. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza także możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  10. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
  11. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  12. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki http://www.aplisens.com.pl/webpage/pl/materialy-walne.html
  13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Morelowej 7, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia tj. w dniach 20, 23 i 24 stycznia 2017 roku.
  14. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.aplisens.com.pl/webpage/pl/zwolanie-wz.html

  W załączeniu Zarząd APLISENS S.A. przedstawia:
  1_ Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 stycznia 2017 r.
  2_ Załącznik do Uchwały nr 5 Program Motywacyjny na lata 2017-2019
  3_ Załącznik do Uchwały nr 7 Statut APLISENS S.A.- tekst jednolity na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia na dzień 25 stycznia 2017 r.
  4_ Załącznik do Uchwały nr 8 Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A.
  5_ Załącznik do Uchwały nr 9 Regulamin Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
  Załączniki
  Plik Opis
  PROJEKTY_UCHWAL_NA_NWZ_na_25_01_2017.pdf Projekt uchwał na NWZ zwołane na dzień 25 stycznia 2017r.
  Program_Motywacyjny_2017-2019_do_NZW_25.01.2017.pdf Program Motywacyjny na lata 2017-2019 projekt na NWZ zwołane na dzień 25 stycznia 2017r.
  Statut_APLISENS_S_A_NWZ_25_stycznia_2017.pdf Statut APLISENS S.A.-teks jednolity na NWZ zwołane na dzień 25 stycznia 2017r.
  Regulamin_WZ_Aplisens_tekst_jednol._25stycz2017.pdf Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. na NWZ zwołane na dzień 25 stycznia 2017r.
  Regulamin_RN_Aplisens_tekst_jednol._25stycz2017.pdf Regulamin Rady Nadzorczej APLISENS S.A. na NWZ zwołane na dzień 25 stycznia 2017r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-12-29 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 25 stycznia 2017 roku
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2016-12-29
  Rok biezacy 2016
  Numer 42
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2016 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.