oQSr:

PAP
Data: 2016-11-07

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APLISENS_skonsolidowany_raport_za_okres_1.01.-30.09.2016.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2016-11-07
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
  I. WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 30/09/2016 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2015
  II. Przychody netto ze sprzedaży 72 541 65 377 16 604 15 721
  III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 13 516 13 056 3 094 3 140
  IV. Zysk _strata_ brutto 14 192 12 850 3 248 3 090
  V. Zysk _strata_ netto 11 730 10 409 2 685 2 503
  VI. Suma dochodów całkowitych 12 498 10 138 2 861 2 438
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 450 10 793 3 765 2 595
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 905 -5 788 -2 954 -1 392
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 192 -3 222 -502 -775
  X. Przepływy pieniężne netto, razem 1 353 1 783 310 429
  XI. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,91 0,81 0,21 0,19
  XII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,91 0,79 0,21 0,19
  XIII. Liczba akcji _w szt._ na dzień 30.06.2015 13 171 848 12 928 615 13 171 848 12 928 615
  a) Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2016 oraz 31.12.2015 30/09/2016 31.12.2015 30/09/2016 31.12.2015
  XIV. Aktywa razem 158 167 139 231 36 681 32 672
  XV. Zobowiązania długoterminowe 667 661 155 155
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 14 327 7 154 3 323 1 679
  XVII. 143 173 131 416 33 203 30 838
  XVIII. Kapitał zakładowy 2 641 2 641 612 620
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 10,87 10,15 2,52 2,38
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 10,87 10,15 1,16 2,38
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 30/09/2016 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2015
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży 52 986 52 052 12 128 12 517
  XXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 12 438 12 726 2 847 3 060
  XXIII. Zysk _strata_ brutto 12 920 12 725 2 957 3 060
  XXIV. Zysk _strata_ netto 11 002 10 546 2 518 2 536
  XXV. Suma dochodów całkowitych 11 002 10 546 2 518 2 536
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 808 10 649 2 932 2 561
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 731 -6 739 -2 685 -1 621
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 192 -3 222 -502 -775
  XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 115 688 -255 165
  XXX. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,84 0,82 0,19 0,20
  XXXI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,84 0,82 0,19 0,20
  XXXII. Liczba akcji _w szt._ na dzień 30.06.2015 13 171 848 12 928 615 13 171 848 12 928 615
  a) Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2016 oraz 31.12.2015 30/09/2016 31/12/2015 30/09/2016 31/12/2015
  XXXIII. Aktywa razem 148 871 136 043 34 525 31 924
  XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 667 661 155 155
  XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 6 509 3 637 1 510 853
  XXXVI. Kapitał własny 141 695 131 745 32 861 30 915
  XXXVII. Kapitał zakładowy 2 641 2 641 612 620
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 10,79 10,18 2,50 2,39
  XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 10,79 10,18 2,50 2,39


  Wybrane pozycje skróconego skonsolidowanego i skróconego jednostkowego
  sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w walucie EUR zostały
  przeliczone wg. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu
  EUR z dnia 30 września 2016 roku tj. 4,3120 PLN/EUR oraz z dnia 31
  grudnia 2015 roku tj. 4,2615 PLN/EUR dla danych porównawczych. Wybrane
  pozycje skróconego skonsolidowanego i skróconego jednostkowego rachunku
  zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego
  sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg ogłoszonego
  przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
  średnich kursów dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
  w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 roku tj. 4,3688
  PLN/EUR oraz 30 września 2015 roku tj. 4,1585 PLN/EUR.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  APLISENS_skonsolidowany_raport_za_okres_1.01.-30.09.2016.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport GK APLISENS za okres 01.01-30.09.2016

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-11-07 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2016-11-07
  Rok biezacy 2016
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2016 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.