oQSr:

PAP
Data: 2016-05-10

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APLISENS_raport_1Q2016_.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSFF
  w walucie
  data przekazania: 2016-05-10
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 21 794 18 242 5 003 4 396
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 780 3 128 868 754
  III. Zysk _strata_ brutto 4 039 3 272 927 789
  IV. Zysk _strata_ netto 3 391 2 540 778 612
  V. Suma dochodów całkowitych 3 592 2 740 825 660
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -31 -91 -7 -22
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 414 -1 009 -784 -243
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 239 672 284 162
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 205 -428 -506 -103
  X. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,26 0,20 0,06 0,05
  XI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,26 0,20 0,06 0,05
  - Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31/03/2016 oraz 31/12/2015 31/03/2016 31/12/2015 31/03/2016 31/12/2015
  XII. Aktywa razem 144 765 139 231 33 916 32 672
  XIII. Zobowiązania długoterminowe 657 661 154 155
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 7 309 7 154 1 712 1 679
  XV. Kapitał własny 136 799 131 416 32 049 30 838
  XVI. 2 641 2 641 619 620
  XVII. Liczba akcji _w szt._ średnioważona 13 126 053 12 941 430 - -
  XVIII. Liczba akcji _w szt._ średnioważona rozwodniona 13 126 053 12 941 430 - -
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 10,42 10,15 2,44 2,38
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 10,42 10,15 2,44 2,38
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży 16 391 14 661 3 763 3 534
  XXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 563 3 138 818 756
  XXIII. Zysk _strata_ brutto 3 700 2 882 849 695
  XXIV. Zysk _strata_ netto 3 183 2 248 731 542
  XXV. Suma dochodów całkowitych 3 183 2 248 731 542
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -223 -183 -51 -44
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 414 -846 -784 -204
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 239 672 284 162
  XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 398 -357 -550 -86
  XXX. Zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,24 0,18 0,06 0,04
  XXXI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,24 0,18 0,06 0,04
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31/03/2016 oraz 31/12/2015 31/03/2016 31/12/2015 31/03/2016 31/12/2015
  XXXII. Aktywa razem 141 450 136 043 33 139 31 924
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 653 661 153 155
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 135 3 637 969 853
  XXXV. Kapitał własny 136 662 131 745 32 017 30 915
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 641 2 641 619 620
  XXXVII. Liczba akcji _w szt._ średnioważona 13 126 053 12 941 430 - -
  XXXVIII. Liczba akcji _w szt._ średnioważona rozwodniona 13 126 053 12 941 430 - -
  XXXIX. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EUR_ 10,41 10,18 2,44 2,39
  XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 10,41 10,18 2,44 2,39


  Wybrane dane finansowe za I kwartał 2016 roku i I kwartał 2015 roku
  zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:-dane
  bilansowe wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.03.2016
  roku tj. 4,2684 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2015 roku tj. 4,2615 PLN/EUR.-dane
  rachunku zysków i strat, rachunku dochodów całkowitych oraz rachunku
  przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR wg kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień
  każdego miesiąca sprawozdawczego tj. za okres 01.01.-31.03.2016 4,3559
  PLN/EUR oraz za okres 01.01.2015-31.12.2015 4,1488 PLN/EUR.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  APLISENS_raport_1Q2016_.pdf APLISENS rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku.

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-05-10 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2016-05-10
  Rok biezacy 2016
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2016 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.