oPSr:

PAP
Data: 2016-08-18

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
 • GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_za_okres_01.01.-30.06.2016.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Skrocone_SSF_MSSF_30.06.2016.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Skrocone_jedn_SF_MSSF_30.06.2016.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • raport_PJSF_Aplisens_30.06.2016_.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • raport_PSSF_Aplisens_30.06.2016.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_i_w_sprawie_wyboru_audytora.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_Zarzadu_30.06.2016.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2016-08-18
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
  I. Przychody netto ze sprzedaży 45 982 42 918 10 497 10 381
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 8 801 8 609 2 009 2 082
  III. Zysk _strata_ brutto 9 669 8 922 2 207 2 158
  IV. Zysk _strata_ netto 8 212 7 285 1 875 1 762
  V. Suma dochodów całkowitych 8 926 7 327 2 038 1 772
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 303 3 882 2 124 939
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 439 -3 603 -1 698 -872
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 239 672 283 163
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 3 103 951 708 230
  X. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,62 0,56 0,14 0,14
  XI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,62 0,56 0,14 0,14
  XII. Liczba akcji średnioważona _w szt._ na dzień 30.06.2016 13 160 337 12 902 772 13 160 337 12 902 772
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2016 oraz 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
  XIII. Aktywa razem 153 394 139 231 34 661 32 672
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 679 661 153 155
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 13 843 7 154 3 128 1 679
  XVI. 138 872 131 416 31 380 30 838
  XVII. Kapitał zakładowy 2 641 2 641 597 620
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 10,55 10,15 2,38 2,38
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 10,55 10,15 2,38 2,38
  WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015
  XX. Przychody netto ze sprzedaży 34 913 33 503 7 970 8 104
  XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 8 360 8 253 1 909 1 996
  XXII. Zysk _strata_ brutto 8 849 8 172 2 020 1 977
  XXIII. Zysk _strata_ netto 7 546 6 652 1 723 1 609
  XXIV. Suma dochodów całkowitych 7 546 6 652 1 723 1 609
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 556 3 578 1 725 865
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 409 -3 256 -1 691 -788
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 239 672 283 163
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 386 994 316 240
  XXIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,57 0,52 0,13 0,12
  XXX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,57 0,52 0,13 0,12
  XXXI. Liczba akcji średnioważona _w szt._ na dzień 30.06.2016 13 160 337 12 902 772 13 160 337 12 902 772
  Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2016 oraz 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
  XXXII. Aktywa razem 146 719 136 043 33 153 31 924
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 679 661 153 155
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 8 446 3 637 1 908 853
  XXXV. Kapitał własny 137 594 131 745 31 091 30 915
  XXXVI. Kapitał zakładowy 2 641 2 641 597 620
  XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 10,46 10,18 2,36 2,39
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 10,46 10,18 2,36 2,39


  Wybrane dane finansowe zostały
  przedstawione zgodnie z par.90 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
  dnia 19 lutego 2009 roku. Pozycje skróconego sprawozdania z sytuacji
  finansowej zostały przeliczone wg średniegokursu
  ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy _30.06.2016 1
  EUR=4,4255 zł oraz 31.12.2015 1 EUR=4,2615 zł_. Pozycje skróconego
  rachunku zysków i strat, skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów
  oraz skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały
  przeliczone wg kursu stanowiącego średniąarytmetyczną
  kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
  miesiąca za półrocze danego roku _za okres 01.01.-30.06.2016 1
  EUR-4,3805 zł oraz za okres 01.01.-30.06.2015 1 EUR-4,1341 zł_.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_za_okres_01.01.-30.06.2016.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK APLISENS za okres 01.01.-30.06.2016
  Skrocone_SSF_MSSF_30.06.2016.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK APLISENS za okres 01.01.-30.06.2016
  Skrocone_jedn_SF_MSSF_30.06.2016.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe APLISENS S.A. za okres 01.01.-30.06.2016
  raport_PJSF_Aplisens_30.06.2016_.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania APLISENS S.A. 30.06.2016
  raport_PSSF_Aplisens_30.06.2016.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania GK APLISENS
  Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_i_w_sprawie_wyboru_audytora.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności i w sprawie wyboru biegłego rewidenta
  List_Prezesa_Zarzadu_30.06.2016.pdf List Prezesa Zarządu 30.06.2016

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-08-18 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2016-08-18
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2016 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.