oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 26 maja 2015 roku

PAP
Data: 2015-04-28

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
 • PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ_26.05.2015.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_rok_2014.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Sprawozdanie__RN_z_wynikow_oceny_sytuacji_APLISENS_SA__2014_rok.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Uchwala_Zarzadu_ws_dywidendy_za_2014_.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Uchwala_nr_33_III-20_2015_Rady_Nadzorczej_APLISENS_SA_z_23_kwietnia_2015_r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Statut_-_jednolity_Spolki_na_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_Informacja_Zarzadu_art_363.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 19 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-04-28
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 26 maja 2015 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 395 § 1-2, art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 maja 2015 roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie).
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7 w Warszawie.

  Porządek obrad Zgromadzenia:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2014.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2014 roku.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2014 rok.
  9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2014 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
  12. Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014 i terminów dywidendy.
  13. Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
  14. Uchwała w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
  15. Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych.
  16. Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
  17. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego (§ 5) i wykonaniem Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 (wykreślenie § 5 a dotyczącego kapitału docelowego).
  18. Uchwała w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 marca 2014 roku.
  19. Uchwała w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata
  2014 – 2016 za 2014 rok.
  20. Uchwała w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
  21. Zamknięcie obrad.Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:
  1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 10 maja 2015 r.
  2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli od 29 kwietnia do 11 maja 2015 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: wza@aplisens.pl ) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem: http://www.aplisens.com.pl/webpage/pl/pelnomocnictwa.html
  Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia.
  8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz, który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.
  a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać dokładne oznaczenie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej
  http://www.aplisens.com.pl/webpage/pl/pelnomocnictwa.html
  b) Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z właściwych rejestrów);
  c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa wtedy Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza;
  d) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
  e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
  f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
  g) Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
  h) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
  9. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza także możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  10. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
  11. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  12. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki http://www.aplisens.com.pl/webpage/pl/materialy-walne.html Projekty zostaną przekazane do publicznej wiadomości także w drodze raportu bieżącego.
  13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Morelowej 7, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia tj. od dnia 21 maja do dnia 25 maja 2015 roku.
  14. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.aplisens.com.pl/webpage/pl/zwolanie-wz.html

  W załączeniu Zarząd APLISENS S.A. przedstawia:
  1) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 maja 2015 r.;
  2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2014;
  3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;
  4) Uchwałę Zarządu o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia wypracowanego zysku za 2014 rok;
  5) Uchwałę Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w sprawie: sprawozdania z wyników oceny sprawozdań APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
  6) Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  7) Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014 zostanie opublikowane niezwłocznie po przyjęciu go przez Radę Nadzorczą.
  Załączniki
  Plik Opis
  PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ_26.05.2015.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwolane na dzień 26 maja 2015r.
  Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_rok_2014.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań za rok 2014.
  Sprawozdanie__RN_z_wynikow_oceny_sytuacji_APLISENS_SA__2014_rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS SA za rok 2014.
  Uchwala_Zarzadu_ws_dywidendy_za_2014_.pdf Uchwała Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2014.
  Uchwala_nr_33_III-20_2015_Rady_Nadzorczej_APLISENS_SA_z_23_kwietnia_2015_r..pdf Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015 r.
  Statut_-_jednolity_Spolki_na_ZWZ.pdf Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki
  Zalacznik_Informacja_Zarzadu_art_363.pdf Informacja Zarządu zgodna z art 363 par 1 KSH o przyczynach nabycia akcji własnych

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-04-28 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 26 maja 2015 roku
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2015-04-28
  Rok biezacy 2015
  Numer 19
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2015 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.