oRS:

PAP
Data: 2015-03-05

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • SF_GK_APLISENS_31_12_2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_Aplisens_-_opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_2014r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_w_2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_audytora.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_S.A..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2014
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2015-03-05
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2014 2013 2014 2013
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 89 322 80 103 21 321 19 022
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 047 18 242 4 069 4 332
  III. Zysk (strata) brutto 15 738 18 578 3 757 4 412
  IV. Zysk (strata) netto 12 736 14 597 3 040 3 466
  V. Suma dochodów całkowitych 10 969 13 862 2 618 3 292
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 649 15 113 3 497 3 589
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 283 -26 284 -2 932 -6 242
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 229 -2 780 -3 158 -660
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -10 863 -13 951 -2 593 -3 313
  X. Aktywa razem 130 925 135 754 30 717 32 734
  XI. Zobowiązania długoterminowe 687 673 161 162
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 513 14 845 2 467 3 580
  XIII. Kapitał własny 119 725 120 236 28 089 28 992
  XIV. Kapitał zakładowy 2 694 2 647 632 638
  XV. Liczba akcji średnioważona(w szt.) 13 331 669 13 193 310 13 331 669 13 193 310
  XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 448 820 13 370 028 13 448 820 13 370 028
  XVII. 0,96 1,11 0,23 0,26
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,95 1,09 0,23 0,26
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 8,98 9,11 2,11 2,20
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,90 8,99 2,09 2,17


  Wybrane dane finansowe w EUR zostały
  przedstawione zgodnie z par. 91 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
  19 lutego 2009 roku. Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
  finansowej zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez
  NBP obowiazujacego na dzień bilansowy (31.12.2014 1EUR-4,2623 PLN;
  31.12.2013 1EUR-4,1472 PLN). Pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i
  strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
  skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały
  przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
  ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
  danym roku (31.12.2014 1EUR-4,1893 PLN ; 31.12.2013 1EUR-4,2110 PLN).  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  SF_GK_APLISENS_31_12_2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2014.
  GK_Aplisens_-_opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_2014r..pdf Opinia i raport biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowj APLISENS za rok 2014.
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_w_2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2014.
  Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan.pdf Oświadczenie o rzetelności sporządzenia sprawozdań.
  Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_audytora.pdf Oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta.
  List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_S.A..pdf List Prezesa Zarządu.

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-03-05 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2015-03-05 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-03-05 Agnieszka Machnikowska-Żółtek Główny Księgowy Agnieszka Machnikowska-Żółtek


  Identyfikator raportu yk911fg691
  Nazwa raportu RS
  Symbol raportu RS
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2015-03-05
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2015 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.