oR:

PAP
Data: 2015-03-05

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • SF_APLISENS_31_12_2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Aplisens_S.A.opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Spolki_w_2014_.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_audytora.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_S.A..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2014
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2015-03-05
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2014 2013 2014 2013
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  I. Przychody netto ze sprzedaży 66 273 63 685 15 820 15 123
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 880 17 238 3 791 4 094
  III. Zysk (strata) brutto 16 552 18 029 3 951 4 281
  IV. Zysk (strata) netto 13 721 14 184 3 275 3 368
  V. Suma dochodów calkowitych 13 721 14 184 3 275 3 368
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 957 17 466 2 854 4 148
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 812 -25 815 -2 103 -6 130
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 229 -2 780 -3 158 -660
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -10 084 -11 129 -2 407 -2 643
  X. Aktywa razem 124 924 128 277 29 309 30 931
  XI. Zobowiązania długoterminowe 687 673 161 162
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 897 10 491 1 149 2 530
  XIII. Kapitał własny 119 340 117 113 27 999 28 239
  XIV. Kapitał zakładowy 2 694 2 647 632 638
  XV. Liczba akcji średnioważona (w szt.) 13 331 669 13 193 310 13 331 669 13 193 310
  XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 448 820 13 370 028 13 448 820 13 370 028
  XVII. 1,03 1,08 0,25 0,26
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,02 1,06 0,25 0,26
  XIX. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 8,95 8,88 2,10 2,14
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,87 8,76 2,08 2,11


  Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par.91
  ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku. Pozycje
  sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego
  kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy
  (31.12.2014 1EUR-4,2623 PLN; 31.12.2013 1EUR-4,1472 PLN). Pozycje
  rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
  sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu
  stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku
  (31.12.2014 1EUR-4,1893 PLN; 31.12.2013 1EUR-4,2110 PLN).  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  SF_APLISENS_31_12_2014.pdf Sprawozdanie finansowe APLISENS S.A. za rok 2014.
  Aplisens_S.A.opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_2014.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego APLISENS S.A. za rok 2014.
  APLISENS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Spolki_w_2014_.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności APLISENS S.A. za rok 2014.
  Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_audytora.pdf Oświadczenie o wyborze audytora
  Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan.pdf Oświadczenie o rzetelnosci sporządzenia sprawozdań
  List_Prezesa_Zarzadu_APLISENS_S.A..pdf List Prezesa Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-03-05 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2015-03-05 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-03-05 Agnieszka Machnikowska-Żółtek Główny Księgowy Agnieszka Machnikowska-Żółtek


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2015-03-05
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2015 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.